Ru  En

ЖАҢЫ КЕЛИШИМ
Матайдын кабары
Марктын кабары
Луканын кабары
Жахандын кабары
Элчилердин иштери
Римге кат
Коринфке 1-кат
Галатага кат
Эфеске кат
Филипияга кат
Колосага кат
Салоникага 1-кат
Салоникага 2-кат
Тимотейге 2-кат
Титке кат
Филемонго кат
Жакыптын каты
Петирдин 1-каты
Петирдин 2-каты
Жахандын 1-каты
Жахандын 2-каты
Жахандын 3-каты
Яхуддун каты
Жаханга көрүнгөн аян

ЭСКИ КЕЛИШИМ
Башталыштар
Египеттен чыгуу
Даталар 1, 2, 3
Забур
Акылмандык
Ашыктык ыры
Иcаия пайгамбар
Амос пайгамбар
Абди пайгамбар
Жунус пайгамбар
Нахум пайгамбар
Акай пайгамбар
Закария пайгамбар
Малахия пайгамбар
Download Bible

АШЫКТЫК ЫРЫ
(pdf, doc)

Суламита сүйгөнүнө:

Өпкүлөчү аймалап,

Эриндериң махабат.

Мыктысындай шараптын,

Сүйүүң мени мас кылат.

Аңкыган жыттуу жыпарың

Магдыратат балкытып,

Андан да сүйкүмдүү атың,

Шондуктан кыздар сага ашык.

Мени алып кетчи эми,

Тездетегөр суранам.

Кыз капысынан хандын нөкөрлөрүнө туш болуп, алар падышанын гаремине алып кетип калат

Падыша мени апкелип,

Ак сарайга киргизди.

Падыша сарайындагылар:

Кубанабыз, жыргайбыз

Шарапты койчу а көрө

Махабатың даңктайбыз.

Сага мактоо жарашат.

Кыз гаремдеги аялдарга:

О Кудустун кыздары!

Тотугуп, күнгө күйсөм да,

Кедардын чатырларындай,

Хандын пардаларындай,

Сулуулугум башкача.

Кара тору бетиме

Кадала тиктебегиле.

Ысыктан улам карардым,

Күндөн улам тотуктум.

Ачууланган агамдар,

Бак кайтартып коюшту,

Өзүмдүн багымды болсо

Кароого чолом болбоду.


Кыз өзүнчө койчу жигитке кайрылат:

Айтып койчу ашыгым

Коюңду кайда жаясың?

Күн төбөгө келгенде

Кай жакка айдап барасың?

Көчө аялы өңдөнүп,

Көрүнгөн жерде самсаалап,

Досторуңдун малынын

Артынан жүрө беремби?

Кимдир бирөө:

О сулуулардын сулуусу!

Билбесең жолду сен эгер,

Койлордун салып изине,

Чабандардын чатырын,

Пааналап айдап келгин да

Улактарың жая бер!

Падыша Суламитаны көргөндө:

Ах эркем сени окшоттум

Хандын арабасына

Кошулган бээнин бирине.

Саамайыңда салаңдап,

Сөйкөлөрүң керемет.

Моюнуңда мөлтүлдөп,

Шуруларың термелет.

Гаремдеги аялдар Суламитаны сооротушат:

Күмүш илгич алтын көз,

Сөйкө жасап беребиз.

Кыз өзүнчө жалгыз калганда өткөндү эстеп, кыялга чөмүлөт:

Түш тамагын ичкени

Падыша кетти сарайга,

Жыпар жытым балкытып,

Сергий түштү айланам.

Кыз койчу жигитке:

Ашыгымды окшотом,

Төшүмдөгү сайымда

Асылып турган миррага.

Ен-Геддинин багында

Өскөн кымбат хиннага.

Койчу жигит:

Ах сүйгөнүм, чүрөгүм,

Ушунчалык сулуусуң,

Көгүчкүндөй мойтоёт

Моймолжуган көздөрүң.


Кыз:

Ах сүйгөнүм, ашыгым,

Ушунчалык укмушсуң.

Жигит:

Төшөнчүбүз көк шибер,

Шыптарыбыз карагай,

Чатырыбыз арчалар.

Кыз:

Мен Шарондун* розасы,

Өрөөндө өскөн жоогазын.

Жигит:

Тикендердин ичинен

Жоогазын кандай көрүнсө,

Топ кыздардын ичинен

Сүйгөнүм шондой көрүнөт.

Кыз:

Дарактардын ичинен

Алма бак кандай көрүнсө,

Топ жигиттин ичинен

Сүйгөнүм шондой көрүнөт.

Көлөкөсүн пааналап,

Олтурганды жактырам.

Жемишинен ооз тийсем

Даамынан жыргап, магдырайм.

Ой-санаалардан чарчаган кыздын көзү илинип кетет. Түшүндө кайрадан сүйгөн жигити кирет.

Ал мени алып келди да

Той үйүнө киргизди.

Желбирете үстүмөн

Махабат туусун көтөрдү.

Сүйүүдөн көзүм тунарып,

Балкып, ээрип баратам.

Бергилечи шараптан,

Кайратыма келейин.

Бергилечи алмадан

Бир аз сергип алайын.

Сол колун башыма жаздап,

Оң колу менен кучактап,

Сүйгөнүм жатат мага ыктап.

Кимдир бирөө:

Оо Кудустун кыздары

Өзү кааламайынча

Сүйүктүүм ойготпогула!

Кыздын түшүнө сүйгөнү келаткандай сезилет:

Тыңшагыла, тигине!

Келатат менин сүйгөнүм.

Тоодон тоого арыштап,

Дөбөдөн дөбөгө аттап.

Сүйгөнүм менин жейрендей,

Басыгы сонун маралдай.

Карагыла, тигине!

Тереземден акмалап,

Темир тордон шыкаалап,

Артында турат дубалдын.

Сүйгөнүм мага мындай дейт:

“Ардагым кеттик жүргүнүң,

Чык ал жактан сүйүктүүм.

Карачы ызгаар кыш кетти,

Жамгырлар да басылды,

Жерге жайнап гүл чыкты,

Ырдай турган кез келди.

Журтубузда сайраган

Бактектин үнү угулду.

Анжирлер бүчүр байлады,

Жүзүмдүн гүлү ачылды.

Тургун кеттик ардагым,

Сүйкүмдүүм, келгин жаныма.

Асканын жаракасында

Салаңдаган зооканын,

Коңулуна жашынган

Көгүчкөнүм унчукчу,

Жүзүңдү мага көрсөтчү.

Созулган назик үнүңдөн,

Дегдеткен жаркын жүзүңдөн.

Жүзүмзарды булгашып,

Бачиктерин ээрчитип,

Түлкүлөр жүрөт жойпушуп.

Гүлдөп калды бакчабыз,

Cындырбасын шактарын,

Кармагыла,тез бачым!”

Сүйгөнүм сен мендиксиң,

А мен болсом сендикмин.

Гүлзарларды аралаган,

Жейреним мен сендикмин.

Тоо койнунан күн чыгып

Мээ кайната электе,

Көлөкөлөр качышып,

Жоголуша электе

Кайрылып кел, сүйгөнүм!

Тоодон тоого секирген

Жейрен сымал шашып кел.

Көңүлүм сүйгөн ардагым,

Түнү бою уктабай

Жанымдан сени издедим,

Издедим, бирок таппадым.

Эми ордуман турайын,

Шаарды аралап басайын,

Көчөлөрүн кыдырып,

Базарларын сыдырып,

Көңүлүм сүйгөн жалгызым

Өзүңдү издеп барайын.

Издедим, карап-карап таппадым.

Шаарды айланып кайтарган

Сакчыларга жолугуп

Ошолордон сурадым:

Менин сүйгөн жигитим,

Жолуккан жокпу силерге?

Алар башын чайкашты.

Мындай баса бергенде

Сүйгөнүмдү таап алдым.

Шап колунан кармадым,

Бек кучактап апкелип,

Энекемдин үйүнүн

Төркү үйүнө киргиздим.

Кимдир бирөө:

О Кудустун кыздары,

Өзү ойгонмоюнча

Тим койгула бул кызды!

Бул убакта падыша нике тойго камынып жүргөн болот:

Соодагер саткан эчен түр,

Жыпар жыттуу мээр чөп,

Аңкыган атыр жыттанып,

Буралган түтүн түрмөктөй

Чөлдөн келе жаткан ким?

Ал — Сулаймандын үлпөтү.

Исраилдин эң мыкты

Нөөкөрлөрү жанында.

Бардыгы тең куралчан,

Баары урушка дасыккан.

Караңгыга жашынган

Каргашага белендеп,

Кылычтарын байланган.

Келишкен сындуу араба,

Ливандын карагайынан

Сулайман өзү жасаткан.

Түркүктөрү күмүштөн,

Негиздери алтындан,

Кырмызы маталар менен,

Отургучун каптаткан.

Кудустун уздары болсо

Чын жүрөктөн берилип,

Ичи-тышын кооздошкон.

Эй, Кудустун кыздары,

Хан келатат, чыккыла!

Таажысын кийип, зыңкыйган,

Сулайманды көргүлө.

Нике тою маалында,

Эң бактылуу күнүндө,

Энекеси кийгизген

Таажыга көңүл бөлгүлө.

Падыша Суламитага келип:

Оо сүйүктүүм Суламифь,

Ушунчалык сулуусуң.

Жоолугуңа жашырган

Көгүчкөндөй көзүңдөн.

Тоодон түшүп келаткан

Бир короо койдой чачыңдан.

Жууттан чыккан апаппак

Кыркылган койлордой болуп,

Тизилген сенин тишиңден.

Ар бири эгиз козулуу

Түгөйсүзү табылбайт.

Кыпкызыл лента түстөнгөн

Татынакай ээрдиңен.

Оймоктой болгон оозуңан.

Саамайыңа жашынган

Жара бөлгөн анардай

Үлбүрөгөн бетиңден.

Нечендеген баатырдын

Калкандары асылган

Дөөттүн мунарасындай

Койкойгон сенин мойнуңдан.

Жайнаган гүлдү аралап,

Оттогон эгиз эликтей,

Тикчийген эгиз маралдай,

Төшүңдөгү алмаңдан.

Кириш сөз|кийинки бөлүм

      РЕСУРСТАР
      Жараткан Кудай ким?
      Иса Машаяк ким?
      Ким мени куткарат?

      Audio
      Photo
      Video
      Кыргызча Библия
      Библия на русском
      Download Bible
      Пайдалуу кеңештер
      Суроо-жооптор
      Глoссарий
           


© 2010 Bishkek, Kyrgyzstan

Hosted by uCoz