Ru  En

ЖАҢЫ КЕЛИШИМ
Матайдын кабары
Марктын кабары
Луканын кабары
Жахандын кабары
Элчилердин иштери
Римге кат
Коринфке 1-кат
Галатага кат
Эфеске кат
Филипияга кат
Колосага кат
Салоникага 1-кат
Салоникага 2-кат
Тимотейге 2-кат
Титке кат
Филемонго кат
Жакыптын каты
Петирдин 1-каты
Петирдин 2-каты
Жахандын 1-каты
Жахандын 2-каты
Жахандын 3-каты
Яхуддун каты
Жаханга көрүнгөн аян

ЭСКИ КЕЛИШИМ
Башталыштар
Египеттен чыгуу
Даталар 1, 2, 3
Забур
Акылмандык
Ашыктык ыры
Иcаия пайгамбар
Амос пайгамбар
Абди пайгамбар
Жунус пайгамбар
Нахум пайгамбар
Акай пайгамбар
Закария пайгамбар
Малахия пайгамбар
Download Bible

СУЛАЙМАНДЫН НУСКАЛАРЫ
pdf|doc

Кириш сөз


Кымбатуу окурман, сиздин колунузда эчен кылым карытып, көөрүктөн өткөн алтын сыңар тазаланып, муундан муунга өтүп, бизге жеткен адамзаттын асыл-ой казынасынын бири. Кыргыз жергесиндеги айтылуу Сулайман тоосуна атын калтырган инсандын заты кандай экенин чыгармасынан баамдап көрөрсүз. Жашооңузда пайдаланып андагы насаатардын курчтугун, зарылдыгын текшерерсиз.

«Жакшылык жерде калбайт» дегендей нукура таза, чыныгы чыгармалар эч качан унутта калбайт. Убакыт аларды иргеп, нечендеген таразалардан өткөрүп, бизге жеткизет. 3000 жылды саналуу гана чыгармалар аралап өтө алышты. Ошол саналуу, түбөлүктүү мурастардын бирине бүгүн элибиз ээ болуп олтурат жана ээ болууга толук укуктуу. Сулайман пайгамбардын китеби — акылмандыктын китеби. Адам баласына эң керектүү, таза акыл-кеңештерди берчу баалуу китеп. Ошондуктан бул китепти сүйүп окуп, кеңештерин угуп жашаган адам сөзсүз ийгиликке жетишет деп кепилдикке өтө алам.

Биз, кыргыздар, сөз кадырын билген, сөзгө дилибиз ар дайым суусап келген элбиз. Ошол чаңкагандарга ушул чыгарма руханий суусундук болуп, жандүйнөсүн байытып, жакшылыкка үндөсө экен деген тилегим бар.Бул китептин жазылыш максаты
(1–бөлүм)

Адамдар акыл үйрөнүп,
Макалга түшүнүшсүн деп,
Накыл сөз менен нусканын,
Төркүнүн дилге илсин деп,
Адал өмүр сүрүүнүн,
Адилеттүү жашоонун,
Кара кылды как жарган
Калыстык менен соттоонун,
Жолун билип алсын деп,
Жазылыптыр бул китеп.
Карапайым окуса
Туура чечим чыгарып,
Жаш улан көз жүгүртсө
Билгени дагы көбөйүп,
Жазылыптыр, өссүн деп.
Даанышман эгер окуса
Билимин дагы арбытат,
Кеменгерлер окушса
Пайдалуу кеңеш табышат.
Ибарат менен макалды,
Көсөмдөрдүн сөздөрүн,
Томуктай сөз ичине
Тоодой акыл батырган,
Табышмактуу кептерин,
Түшүнүшүп калышат.

Сулайман пайгамбардын уулуна айткан насыяттары.
Акылман болуунун башы –
Жараткан Ээбизден коркуу.
Насыят менен акылдан
Наадандар гана качышат.
А сен болсо жан балам,
Атаңдын насаатын уккун!
Энекеңдин сөзүнө
Кол шилтеп басып кетпегин!
Анткени булар башыңа
Гүлтаажы болуп кийилет,
Мончок болуп тагылат
Жан балам сени кооздойт.
Кагылайын кулунум,
Күнөөкөрлөр азгырса
Ээрчип кетпе, садагам!
«Жүрү, бизге кошулгун,
Буйга жерге жайгашып,
Кыябы келе калганда,
Бирөөнүн канын төгөбүз.
Айбы жокту аңдыйбыз,
Капталынан кол салып,
Бүкүлү жуткан мүрзөдөй
Түрүүлөй жутуп иебиз,
Көргө башын тыгабыз.
Түрлүү-түркүн кымбат баа
Мүлкүн тартып алабыз.
Үйлөрүбүздүн ичин
Тундурабыз олжого.
Жүрсөңчү сен да биз менен,
Шыбагалаш болосуң,
Казынабыз бир болот».
Ушундай дешсе, оо уулум,
Кошулуп алып, аларга
Жолго чыга көрбөгүн!
Алардын баскан жолуна
Шилтебегин бир Кадам.
Анткени алардын буту
Жамандыкка жүгүрүп,
Кан төгүүгө абдан тез.
Чымчыктардын көзүнчө
Тор жайганың бекер да.
Ошол сыңар байкагын
Булардын казган чуңкуру,
Башкалар үчүн эмес,
Өздөрү түшөөр чуңкурлар,
Аларга башкалар түшпөй,
Бирөөлөр үчүн казганы,
Өздөрүнө тор болот.
Бирөөнүн колундагысын
Ушундай болот, эңсеген,
Ушинтип бүтөт аягы.
Бирөөнүн тапкан байлыгы
Жукпайт тартып алганга.


Толугу менен (pdf) , doc


      РЕСУРСТАР
      Жараткан Кудай ким?
      Иса Машаяк ким?
      Ким мени куткарат?

      Audio
      Photo
      Video
      Кыргызча Библия
      Библия на русском
      Download Bible
      Пайдалуу кеңештер
      Суроо-жооптор
      Глoссарий
           


© 2010 Bishkek, Kyrgyzstan

Hosted by uCoz