Ru  En

ЖАҢЫ КЕЛИШИМ
Матайдын кабары
Марктын кабары
Луканын кабары
Жахандын кабары
Элчилердин иштери
Римге кат
Коринфке 1-кат
Галатага кат
Эфеске кат
Филипияга кат
Колосага кат
Салоникага 1-кат
Салоникага 2-кат
Тимотейге 2-кат
Титке кат
Филемонго кат
Жакыптын каты
Петирдин 1-каты
Петирдин 2-каты
Жахандын 1-каты
Жахандын 2-каты
Жахандын 3-каты
Яхуддун каты
Жаханга көрүнгөн аян

ЭСКИ КЕЛИШИМ
Башталыштар
Египеттен чыгуу
Даталар 1, 2, 3
Забур
Акылмандык
Ашыктык ыры
Иcаия пайгамбар
Амос пайгамбар
Абди пайгамбар
Жунус пайгамбар
Нахум пайгамбар
Акай пайгамбар
Закария пайгамбар
Малахия пайгамбар
Download Bible

МАРКТЫН СYЙYHЧY КИТЕБИ
(Толук версиясы:  pdf doc)
1-3-баптар   4-7-баптар  12-16-баптар 

8

Төрт миң кишинин тоюнушу

(Матай 15.32-39)

1 Ошол күндөрдүн биринде Исанын алдына абдан көп эл чогулуп, жегенге тамак табылбады. Иса шакирттерин чакырып алып: 2 «Элге боорум ооруп турат, үч күндөн бери жанымда болушту, а жегенге эч нерселери жок. 3 Эгерде ушул бойдон үйлөрүнө таратып жиберсем, жолдо шайы ооп калышат, анткени араларында алыстан келишкендери бар», — деди.

4 Шакирттери: «Мынча элди тойгуза турган нанды бул ээн талаадан ким таба алат?» — дешти.

5 Иса: «Канча наныңар бар?» — деди. Алар: «Жети», — деп жооп беришти. 6 Ошондо Иса элге жамбаштап жатууну буйруду. Анан жети нанды алып, Кудайга рахмат айтып, сындырып туруп элге таратуу үчүн шакирттерине берди. Шакирттери болсо элге таратып беришти. 7 Алардын дагы бир аз балыктары бар эле. Иса аларды да таратууну буйруду. 8 Баары жешип, курсактары тойду. Калгандарын чогултушканда жети себет болду. 9 Жегендердин саны болсо төрт миңдей киши эле. Анан Иса аларды үйлөрүнө коё берди. 10 Иса өзү да дароо эле шакирттери менен бирге кайыкка олтуруп, Далмануфа аймагына келди.

Фарисейлердин керемет суранышы

(Матай 16.1-4)

11Фарисейлердин ичинен кээ бирөөлөр Исага келишип, аны менен талаша башташты. Исаны сынашып, асмандан бир жышаан-белги көрсөт деп талап кылышты. 12Иса терең үшкүрүнүп алды да: «Бул муун эмне үчүн менден жышаан-белги суранып жатышат? Мен силерге чындыкты айтып коёюн: бул муунга эч кандай белги берилбейт!» — деди. 13 Анан аларды калтырып, кайрадан кайыкка олтурду да көлдүн наркы өйүзүнө кетип калды.

Фарисейлер менен Ироддун ачыткысы

(Maтай 16.5-12)

14 Кайыкта бир эле нан бар болуп чыкты, анткени алар нан алганды унутуп калышкан болчу. 15Иса шакирттерине: «Абайлагыла, фарийселер менен Ироддун ачыткысынан сак болгула!» — деген болчу.

16 Алар бири-бирине: «Биз нан алган жокпуз, [ошондуктан ушундай деди]», — деп, талашып жатышты. 17 Иса муну билип, аларга: «Наныбыз жок деп эмнеге талашып жатасыңар? Дале түшүнө элексиңерби? Дале акылыңар тунарыкпы? 18 Көзүңөр бар болуп туруп, көрө албай жатасыңарбы? Кулагыңар бар болуп туруп уга албай жатасыңарбы? Эсиңерде жокпу: 19 мен беш нанды беш миң кишиге сындырып бергенимде силер чогулткан калдыктары канча чака болду эле?» — деди. Шакирттери: «Он эки», — дешти. 20 Иса: «Төрт миң кишиге жети нанды сындырып бергенимдечи? Калдыктарын чогултуп алганыңарда канча себет болду эле?» — деди. Алар: «Жети», — дешти.

21 Ошондо Иса аларга: «Дале түшүнө элексиңерби?» — деди.

Бетсаидадагы сокурдун айыгышы

22 Бетсаидага келишкенде Исага бир сокурду алып келишип, ага колун тийгизип коюну суранып жалбарышты. 23 Иса сокурду каолунан алып айылдын сыртына жетелеп чыкты. Анан сокурдун көзүнө түкүрүп туруп, колун үстүнө койду да: «Көрүп жатасыңбы?» — деди. 24 Сокур көз чаптырып: «Айланадагы дарактарга окшошкон адамдарды көрүп жатам», — деди.

25 Иса кайрадан колун көзүнө койду да дагы бир ирет карап көрүүнү буйруду. Бул жолу ал айыгып, баарын ачык көрүп калды. 26 Ошондо Иса ага: «Айылга кирбе!» — деп аны үйүнө жиберди.

Петирдин Исаны ачык таанышы

(Матай 16.13-20; Лука 9.18-21)

27 Анан Иса шакирттерин ээрчитип Филиппиянын Кесариясынын айылдарына жөнөдү. Жолдо шакирттеринен: «Эл мени ким деп жатат?» — деп сурады. 28 «Кээ бирөөлөр сени Яхья чөмүлдүрүүчү деп, кээ бирөөлөр Илияс пайгамбар деп, кээ бирөөлөр Пайгамбарлардын бири деп жатышат», — дешти шакирттери. 29 «А силерчи, силер ким деп эсептейсиңер?» — деди Иса. Петир: «Сен — Машаяксың!» — деп жооп берди.

30 Ошондо Иса аларга өзү тууралуу эч кимге айтпоону буйруду.

Иса өзүнүн азап чегерин жана өлүмүн алдын ала айтат

(Матай 16.21-28; Лука 9.22-27)

31 Анан Адам Уулу көп азап чегип, эл аксакалдары, дин башчылары жана дин мугалимдери тарабынан четке кагылууга тийиш экендигин, анан өлтүрүлөрүн, үчүнчү күнү кайра тирилүүгө тийиш экендигин айтып шакирттерин окута баштады. 32 Ал муну аларга ачык айтты. Ошондо Петир аны четке чыгарып алып жемелеп кирди. 33 Иса болсо шакирттерине кайрылып туруп, Петирге: «Шайтан, кет ары менден, анткени сен Кудайдыкын эмес, адамдыкын ойлоп жатасың!» — деп аны урушуп койду. 34Анан эл менен шакирттерин чакырып алып мындай деди: «Эгерде кимде-ким менин шакиртим болгусу келсе өзүнөн баш тартсын жана өз жаза жыгачын көтөрүп алып, мени ээрчисин. 35 Анткени ким өз жанын сактап калам десе, анда аны жоготот, ал эми ким мен үчүн жана жакшы кабар үчүн жоготсо, анда аны сактап калат. 36 Анткени адам баласына бүт дүйнөгө ээ болуп, бирок өз жанына жоготкондон не пайда? 37 Адам баласы өз жаны үчүн кандай кун төлөй алат? 38 Кимде-ким мына бул ишенимсиз, күнөөкөр муундун алдында менден жана менин сөздөрүмдөн уялса, анда Адам Уулу да Атасынын улуулугуна бөлөнүп, ыйык периштелеринин коштоосунда келгенде андан уялат.»

9

1 Иса аларга дагы мындай деди: «Силерге айтып коёюн: араңардан кээ бирөөлөр Кудай падышачылыгынын күч-кудурет менен келгенин көргөнгө чейин көз жумбайт.»

Тоо башындагы кубулуш

(Матай 17.1-13; Лука 9.28-36)

2Ушундан алты күн өткөндө Иса Петирди, Жакыпты жана Жаканды атайын тандап, бийик тоонун башына алып чыкты. Алардын көз алдында Исанын кебетеси өзгөрүп кетти. 3 Кийимдерди жылтылдап, аппак кардай, дүйнөдө эч ким андай агарта албагандай түскө айланды. 4 Анан Илияс менен Муса көрүндү. Алар Исага сүйлөп жаткан эле. 5 Ошондо Петир сөздү бөлө ортодон чыга калып Исага мындай деди: «Рабби, биздин бул жерде экенибиз жакшы болду! Үч алачык жасайлы: бирин сага, бирин Мусага, бирин Илияска.» 6 Петир эмне дегенин өзү да билбей калды, анткени баары коркуп турушкан.

7Аңгыча бир булут пайда болуп, аларга булутун түшүрдү. Анан булуттун арасынан үн чыкты: «Бул менин сүйүктүү Уулум, аны уккула.» 8 Алар айланасын жалт карашып, өздөрүнөн башка эч кимди көрө алышпады. Алардын алдында Иса гана жалгыз турган.

9 Тоодон түшүп келе жатышканда Иса: «Адам Уулу өлүктөрдөн кайра тирилгенге чейин көргөнүңөрдү эч кимге айтпагыла!» — деди. 10 Шакирттер бул сөздү кармап калышып, бири-биринен: «Өлүктөрдөн тирилет дегени эмнеси ботом?» — деп сурашты. 11 Анан Исадан сурашты: «Эмне үчүн анда дин мугалимдери: 'Алды менен Илияс келүүгө тийиш' дешет?»

12Иса: «Ооба, чындыгында эле алды менен Илияс келип, баарын даярдаш керек! Ошондой эле Адам Уулу да ыйык жазмаларда айтылгандай көп азап чегип, жек көрүндү болууга тийиш эмес беле? 13 Бирок мен силерге айтам: Илияс келди жана ал тууралуу ыйык жазмаларда жазылгандай каалагандарын жасашты», — деп жооп берди.

Жини бар уландын айыгышы

(Матай 17.14-21; Лука 9.37-43a)

14 Исалар калган шакирттердин жанына басып келишип, аларды тегеректеп турган көптөгөн элди жана алар менен талашып-тартышып жаткан дин мугалимдерин көрүштү. 15 Исаны көрүшөөрү менен элдин баары таңданышып, тосо чуркап чыгышып, аны менен саламдашты. 16 Иса басып келип: «Эмне тууралуу талашып жатасыңар?» — деп сурады. 17 Элдин ичинен бирөө ага жооп берип: «Устат, мен сага оозун бууп койчу жини бар уулумду алып келдим эле. 18 Жини кармаганда эле боюн жерге уруп, оозунан көбүк бүркүп, тишин кычыратып, соолуп жатып калат. Шакирттериңизге жинин кубалап чыккыла десем колдорунан келбеди», — деди.

19 Ошондо Иса: «О ишеними жок муун! Канчага чейин силерди көтөрөөр экем? Баланы алып келгиле бери!» — деди. 20 Алар баланы Исанын алдына алып келишти.

Жин Исаны көрөөрү менен аны калчылдатып кирди. Бала жерге кулап, оозунан көбүк чыгарып, ары-бери тоголонуп жатты. 21 Иса анын атасынан: «Качантан бери ушундай болуп келатат?» — деп сурады. «Бала кезинен бери, — деди атасы, 22 — жин аны өлтүрүү үчүн далай ирет от менен сууга салды. Эгерде колуңуздан келсе, бизге ырайым кылып, жардам берегөрүңүз!» 23 «'Эгер колуңуздан келсеби' — деди Иса ага, — ишенгендин колунан баары келет.» 24 Баланын атасы ошол замат: «Ишенем! Ишенбестигиме жардам кылагөр!» — деп боздоп жиберди.

25 Элдин агып келип жатканын көрүп Иса жинге: «Дудук жана дүлөй жин, мен сага буйрук кыламын: чыгып кет да экинчи кирбегин!» — деди.

26 Жин ачуу чаңырып, баланы катуу калчылдатып, анан чыгып кетти. Бала өлүктөй болуп жатып калгандыктан баары: «Өлдү!» — деп жатышты. 27 Бирок Иса анын колунан алып, турганга жардамдашты эле ал турду.

28 Иса үйгө киргенде шакирттери жекече андан: «Биз эмне үчүн бул жинди кууп чыгара албадык?» — деп сурашты.

29 Иса: «Аны орозо кармап сыйынуу гана кууп чыгара алат!» — деп жооп берди.

Иса өз өлүмү тууралуу дагы бир ирет айтат

(Матай 17.22, 23; Лука 9.43b-45)

30 Иса шакирттери менен ал жактан чыгып, Галилея аймагын аралап өтүп бара жатышты. Иса өзүнүн кайда экенин эч ким билбөөсүн каалады. 31 Анткени шакирттерине: «Адам Уулу кишилердин колуна өткөрүлүп берилет жана алар аны өлтүрүшөт анан үч күнү күнү ал кайра тирилет», — деп таалим берген болчу. 32 Бирок алар бул сөздөрдү түшүнүшкөн эмес, сурагандан болсо айбыгышкан.

Ким улуу?

(Матай 18.1-5; Лука 9.46-48)

33 Алар Кафарнаумга келишти. Yйгө киришкенде Иса алардан: «Жолдо эмнени талаштыңар?» — деп сурады.

34Алар жооп беришпеди, анткени алар арабыздан кимибиз башкаларыбыздан өйдөбүз деп талашкан эле. 35 Иса олтурду да «Он экини» чакырып алып, мындай деди: «Ким биринчи болууну кааласа, баарынын акыркысы жана баарынын кызматчысы болсун.» 36 Анан бир наристе баланы алып, алардын ортосуна тургузуп койду да: 37 «Ким ушундай балдардын бирин менин урматыма кабыл алса, ал мени кабыл алат, ал эми ким мени кабыл алса, ал мени эмес, мени Жибергенди кабыл алат», — деди.

Ким бизге каршы болбосо, ал биз тарапта

(Лука 9.49, 50)

38 Жакан Исага: «Устат, биз сенин атың менен жин-шайтандарды кубалаган бир кишини көрүп, ага тыюу салдык, анткени ал бизди ээрчиген жок», — деди.

39 Иса: « Ага тыюу салбагыла. Анткени менин атыман укмуштарды жасаган эч ким тез эле кайра мага карата жаман сөз айта албайт. 40Анткени ким бизге каршы болбосо, ал биз тарапта. 41Ким силерге «булар Машаякка караштуулар» деп менин урматыма бир чыны суу берсе, ал [бул кылганы үчүн] сөзсүз өз сыйлыгын алат.

Күнөөгө азгыруу

(Матай 18.6-9; Лука 17.1, 2)

42 «Ал эми кимде ким [мага ишенген] мына бул кичинекейлердин бирин күнөөгө азгырса, мойнуна тегирмендин ташын байлап туруп, деңизге ыргытылганы ага жакшыраак болот. 43 Эгерде сени колуң күнөөгө азгырып жатса, аны кыя чап! Эки колуң менен өчпөс оттуу тозокко кеткениңден көрө чыныгы өмүргө майып болуп киргениң жакшыраак. 45 Эгерде сени бутуң күнөөгө азгырып жатса, аны кыя чап! Эки бутуң менен өчпөс оттуу тозокко ыргытылганыңдан көрө чыныгы өмүргө чолок киргениң жакшы. 47Эгерде сени көзүң күнөөгө азгырып жаткан болсо анда аны чукуп сал! Эки көзүң менен оттуу тозокко ташталганыңдан көрө Кудайдын падышачылыгына бир көзүң менен киргениң жакшы. 48Ал жакта аларды жеген курттар эч качан өлүшпөйт жана аларды куйкалаган от эч качан өчпөйт.

49 Анткени баары от менен тазаланат. «Туз — жакшы нерсе! Эгер ал даамын жоготуп койсо, анда кантип кайра калыбына келтире аласыңар?

Араңарда «туз» бар болсун жана өз ара ынтымактуу жашагыла.

10

Ажырашуу маселеси

(Матай 19.1-12; Лука 16.18)

1 Иса ал жактан чыгып, Иордан дарыясынан өтүп, Иудея аймагына келди. Кайрадан көп эл чогулду жана ал адатынча аларга таалим берди. 2 Ошол убакта фарисейлер басып келишип: «Эркек аялы менен ажырашканга уруксаатпы?» — деп аны сурашты аны сынай. 3 «Муса силерге эмне деген осуят калтырды эле?» — деди Иса аларга жооп берип. 4 «Муса талак катын жазып берип туруп, аялын коё бергенге уруксаат кылган», — дешти алар. 5 Ошондо Иса аларга: «Бул осуятты ал силерге тоңмоюндугуңардан улам жазган. 6 Бирок жаратылыштын башталышында болсо Кудай аларды эркек жана ургаачы кылып жараткан. 7 Ошондуктан адам ата-энесин калтырат. * 8 Ошентип аялы экөө бир дене болуп калат! Ушундайча алар эми экөө эмес, бир дене. 9 Ошондуктан Кудай бириктиргенди адам ажыратпасын. 10 Yйгө киришкенде шакирттери Исадан бул тууралуу кайра сурашты. 11Иса аларга айтты: «Аялын коё берип, башкага үйлөнгөн адам, анын алдында ойноштук кылган болот.»

Исанын наристелерге бата бериши

(Maтай 19.13-15; Лука 18.15-17)

13 Колун коюп (батасын берсин) деп эл Исага жаш балдарды алып келишти. Шакирттери болсо аларды урушуп, жол бербей жатышты. 14 Муну көргөндө Иса абдан ачууланды жана мындай деди: «Балдардын мага келишине жол бергиле, алардын жолун тоспогула, анткени Кудайдын падышачылыгы ушундайлардыкы! 15 Силерге бир чындыкты айтып коёюн: Кудай падышачылыгын баладай кабыл албаган адам ага кирбейт.» 16 Анан балдарды кучагына алды да аларга колун коюп, батасын берди.

Бай адам

(Матай 19.16-30; Лука 18.18-30)

17 Иса жолго чыкканда бир киши жүгүрүп келип, алдын чөгөлөп: «О сен жакшы Устатсың! Түбөлүк өмүргө ээ болуум үчүн эмне кылышым керек?» — деп сурады. 18 Иса болсо ага мындай жооп берди: «Эмне үчүн мени жакшы деп жатасың? Бир Кудайдан башка эч ким жакшы эмес. 19 'Киши өлтүрбө, ойноштук кылба, уурулук кылба, жалган күбөлүк айтпа, алдаба, ата-энеңди сыйла' деген осуяттарды билесиң да.» 20 «Устат, — деди жигит, — мунун баарын жаш кезимден бери кармап келатам.»

21 Иса ичи жылып, ага мээрим менен тике карады да: «Сага бир нерсе жетишпейт: бар да колуңдагынын баарын кедейлерге таратып бер, ошондо асманда байлыкка ээ болосуң. Анан кел да мени ээрчи,» — деди. 22 Бул сөздү укканда жигиттин кабагы түйүлүп, абдан катуу кайгыга чөмүлүп, артка тартты, анткени ал абдан бай эле. 23 Иса айланасын кыдырата карап, шакирттерине: «Байлардын Кудай падышачылыгына кириши кандай кыйын!» — деди. 24 Бул сөздү укканда шакирттери, таң калып, селт дей түшүштү. Иса болсо сөзүн улантты: «Балдарым, Кудай падышачылыгына кирүү кандай кыйын! 25 Бай адамдын Кудайдын падышачылыгына кирүүсүнөн көрө төөнүн ийненин көзүнөн өтүшү оңоюраак.»

26 Шакирттери андан бетер таң калышып, өз ара: «Анда ким куткарыла алат?» — дешти. 27 Иса аларга тике карап мындай деди: «Бул адамдарга мүмкүн эмес, бирок Кудайга эмес. Кудайга баары мүмкүн.» 28 Ошондо Петир сөз баштап Исага: «Мына, биз баарын таштап салып, сенин аркаңан ээрчип жөнөдүк», — деди. 29-30 «Мен силерге бир чындыкты айтып коёюн, — деди Иса аларга, — мен жана жакшы кабар үчүн үйүн же бир туугандарын же энесин же атасын же аялын же балдарын же жерин таштап, азыр, ушул убакта, куугунтуктардын арасында, жүз эсе көп үй, бир тууган, ата, эне, бала, жер, ал эми келечекте болсо түбөлүк өмүр албай кала турган эч ким жок. 31Азыр биринчи болуп жүрүшкөндөрдүн көбү акыркы болушат, ал эми азыр акыркылардан болуп жүрүшкөндөрдүн көбү биринчи болушат.

Иса өзүнүн өлөөрү тууралуу үчүнчү ирет айтат

(Maтай 20.17-19; Лука 18.31-34)

32 Иса шикирттери менен Иерусалимге бараткан жолдо баратышты. Иса тынчсызданып келе жатышкан шакирттеринин алдында эле. Артынан келаткандар коркуп келатышкан. Иса кайрадан он эки шакиртин четке чыгарып алып, өзүн алдыда эмне күтүп тургандыгын айтты. 33 «Мына, — деди ал, — биз азыр Иерусалимге чыгып баратабыз. Адам Уулу дин башчылар менен дин мугалимдеринин колуна тапшырылат. Алар аны өлүм жазасына кесишип, башка улуттуктардын колуна өткөрүшөт. 34 Башка улуттуктар аны шылдыңдашып, бетине түкүрүшүп, камчы менен сабашып, акырында өлтүрүшөт. Анан ал үчүнчү күнү кайра тирилет.»

Жакып менен Жакандын өтүнүчү

(Матай 20.20-28)

35 Ошондо Зебедейдин балдары Жакып менен Жакан басып басып келишип: «Устат, биздин суранычыбызды аткарышыңды каалар элек», — дешти. 36 Иса: «Силерге эмнени аткарып беришимди каалайсыңар?» — деди. 37 Иса аларга: «Улуу падышачылыгың келгенде бирибизди оң, бирибиз сол жагыңа олтура тургандай кыл», — деди. 38 «Силер эмнени сурап жатканыңарды билбейсиңер, — деди Иса ошондо, — мен ичкен азап чөйчөгүнөн иче аласыңарбы, мен чөмүлгөн чөмүлдүрүүгө чөмүлө аласыңарбы?» 39 «Ооба», — деп жооп беришти алар.

«Мен ичкен чөйчөктөн ичесиңер, мен чөмүлгөн чөмүлдүрүүгө чөмүлөсүңөр, — деди Иса, — 40 ал эми менин оң же сол жагыма олтургузууга мен укук бере албайм, ал кимге мурдатан даярдалган болсо ошого берилет.»

41 Бул тууралуу укканда Жакып менен Жакыпка калган он шакирттин каары кайнады. 42 Ошондуктан Иса алардын баарын өзүнө чакырып алып, мындай деди: «Башка элдерде алардын башчыларыбыз деп эсептегендери өз элине үстөмдүк кылышат, жетекчилери күч менен бийлик жүргүзүшөт. 43Ал эми силердин араңарда мындай болбосун. Араңардан ким чоң болгусу келсе силердин кызматкериңер болсун, 44 ким биринчи болгусу келсе баарыңардын кулуңар болсун. 45 Анткени Адам Уулу башкаларды өзүнө кызмат кылдырыш үчүн эмес, башкаларга өзү кызмат кылып, өз жанын көптөгөн адамдардын өмүрү үчүн кун катары берүү келди.»

Бартимей сокурдун айыгышы

(Матай 20.29-34; Лука 18.35-43)

46 Иерихонго келишти. Иса шакирттери менен көптөгөн элдин коштоосунда Иерихондо чыгып бара жатканда Тимайостун уулу Биртимайос жол боюнда кайыр сурап олтурган эле. 47 Өтүп бараткандын назареттик Иса экенин кулагы чалып калып: «Дауд Уулу Иса, мага ырайым кылагөр!» — деп кыйкыра баштады.

48 Көп адамдар ага тыюу салышып, унчукпа дешти. Бартимайос болсо ого бетер үнүн бийик чыгарып: «Дауд Уулу, мага ырайым кылагөр!» — деп кыйкырды.

49 Иса токтоду да: «Аны бери чакыргыла!» — деди.

Алар сокурду чакырышып: «Чыйрал, тур, сени чакырып жатат», — дешти.

50 Бартимеос чапанын силкип таштап, ордунан ыргып тура калды да Исага келди.

51 «Мен сага эмне кылышымды каалайсың?» — деди.

«Раббим, — деди сокур, — көзүм ачылса экен!»

52 «Бара бер, — деди Иса, — сенин ишенимиң сени айыктырды.» Ошол замат сокурдун көзү айыгып, жолдо Исанын артынан ээрчип жөнөдү.11

Исанын Иерусалимге кириши

(Матай 21.1-11; Лука 19.28-40; Жакан 12.12-19)

1 Алар Иерусалимге жакындап, Бетфаге жана Бетания шаарларынын жанындагы Зайтун Дөбөсүнө келишти. Ошерден Иса эки шакиртин жиберип жатып, аларга: 2 «Бет маңдайыңарда жайгашкан айылга баргыла. Айылга кирээриңер менен али эч ким минбеген тай эшек байланып турганын көрөсүңөр. Ошону чечип, бул жакка жетелеп келгиле. 3 Эгер бирөө: «Эмне кылып жатасыңар?» — десе: «Ээсине 11.3 керек болуп жатат. Ал кайра муну бул жакка дароо берип жиберет», — деп жооп бергиле.»

4 Шакирттери барып, тай эшектин көчөдө, дарбазанын жанында байланып турганын көрүштү. Аны чечип жатышканда 5 ошол жерде тургандардан бирөөлөр: «Эмнеге эшекти чечип жатасыңар?» — деп сурашты.

6 Шакирттер Иса үйрөткөндөй жооп беришкенде аларды коё беришти. 7 Эки шакирт эшекти алып келишип, кийимдерин токушканда Иса минип алды. 8 Көп адамдар кийимдерин жолго төшөп жатышса, дагы башка көптөгөн адамдар талаадагы дарактардын бутактарын кесип, төшөп жатышты. 9 Исанын алды-артында бараткандар: «Хосанна! Эгебиздин атынан келе жатканды Кудай жалгасын! 10 Келе жаткан Дауд атабыздын падышачылыгын Кудай жалгасын! Баарынан бийик турган Кудайгы даңк!» — деп кыйкыра башташты.

11 Иса Иерусалимге кирип, ыйбадатканага барды. Баарын карап чыккан соң, шаардан чыгып, он шакирти менен Бетанияга келди, анткени кеч кирип калган эле.

Каргыш тийген анжир дарагы

(Maтай 21.18, 19)

12 Кийинки күнү, Бетаниядан келатышканда Иса курсагы ачканын сезди. 13 Тээ алыста жалбырактарга жамынган анжир дарагын көрүп, жемиши бар бекен деп жакын басып барды. Бирок жалбырактардан башка эч нерсе таппады, анткени анжир жыйнай турган убак али келе элек болчу. 14 Иса ошол даракка: «Ылайым, мындан ары эч ким жемишиңди жебесин!» — деди. Шакирттери болсо муну угушту.

Исанын ыйбадатканага келиши

(Maтай 21.12-17; Лука 19.45-48; Жакан 2.13-22)

15 Иерусалимге киришкенде Иса ыйбадатканага келип, андан соодагерлерди кууп чыга баштады. Акча алмаштыргандардын үстөлдөрүн коңторуп, көгүчкөн сатып олтургандардын олтургучтарын оодарып салды. 16 Эч кимге кандайдыр бир буюмду ыйбадаткананын короосу аркылуу алып өтүүгө уруксаат бербеди. 17 «Ыйык жазмаларда Кудай мындай деген деп жазылган: 'Менин үйүм бардык элдердин сыйынуу үйү деп атала турган болот!' Силер болсо аны уурулардын үңкүрүнө айландырып жибериптирсиңер!»

18 Муну дин башчылары менен дин мугалимдер и угуп калышты да Исанын көзүн тазалоо амалын издей башташты. Себеби бүт элдин анын таалимдерине таң калып жатышкандыгынан коркушту.

19 Кеч киргенде болсо Иса шакирттери менен шаардан чыгып кетти.

Анжир жыгачынын мисалы

(Maтай 21.20-22)

20 Кийинки күнү эрте менен эрте шакирттери баягы анжир дарагынын жанынан өтүп баратып анын тамыры менен куурап калганын көрүштү. 21 Мурдагы окуя Петирдин эсине түшүп: «Рабби, rabbi карачы, сен каргап салган анжир дарагы кагайып калыптыр!» — деди. 22 Ошондо Иса аларга: «Силерде Кудайдын ишеними болсун. 23 Силерге чындыкты айтып коёюн, эгер ким мына бул дөбөгө: «Деңизге омкорулуп түш!» деп, анан ичинен шектенбей, айтканындай болоруна ишенсе, анын айтканы аткарылат. 24 Силерге айтып коёюн: бир нерсе сурап сыйынганыңарда аны алганыңарга ишенгиле, ошондо эмнени сурасаңар да аласыңар. 25Ошондой эле сыйынып турганыңарда асмандагы Атаңар каталарыңарды кечириши үчүн силер да башкаларга кандайдыр бир нааразычылыгыңар болсо кечиргиле.»

Исанын бийлиги тууралуу суроо

(Maтай 21.23-27; Лука 20.1-8)

27 Алар кайрадан Иерусалимге келишти. Иса ыйбадатканада жүргөндө ага дин башчылары, дин мугалимдери жана эл аксакалдары басып келишип: 28 «Буларды кандай бийлик менен кылып жатасың? Мындай укукту сага ким берди?» — деп сурашты. 29 Иса аларга: «Мен да сиздерге бир суроо берейин, жооп берсеңиздер мен сиздерге буларды кандай бийлик менен кылып жатканымды айтам. 30 Айтыңыздарчы, Яхья адамдарды сууга чөмүлүрүү расмисинен өткөрүү бийлигин кайдан алды эле: асманданбы же адамдарданбы?» — деди.

31 Тигилер өз ара талашып тартыша башташты: «Кандай жооп берели: 'Асмандан' десек, ал: 'Анда эмне үчүн ага ишенген жоксуздар?' дейт. 32 'Адамдардан' десек...» (Алар элден коркушту, анткени баары Яхьяны пайгамбар деп ишенишчү.) 33 Акырында: «Билбейбиз», — деп жооп беришти.

Иса аларга: «Анда мен да силерге буларды кандай бийлик менен кылып жатканымды айтпайм», — деди.

(Толук версиясы:  pdf doc)
1-3-баптар   4-7-баптар  12-16-баптар 

      РЕСУРСТАР
      Жараткан Кудай ким?
      Иса Машаяк ким?
      Ким мени куткарат?

      Audio
      Photo
      Video
      Кыргызча Библия
      Библия на русском
      Download Bible
      Пайдалуу кеңештер
      Суроо-жооптор
      Глoссарий
           


© 2010 Bishkek, Kyrgyzstan

Hosted by uCoz