Ru  En

ЖАҢЫ КЕЛИШИМ
Матайдын кабары
Марктын кабары
Луканын кабары
Жахандын кабары
Элчилердин иштери
Римге кат
Коринфке 1-кат
Галатага кат
Эфеске кат
Филипияга кат
Колосага кат
Салоникага 1-кат
Салоникага 2-кат
Тимотейге 2-кат
Титке кат
Филемонго кат
Жакыптын каты
Петирдин 1-каты
Петирдин 2-каты
Жахандын 1-каты
Жахандын 2-каты
Жахандын 3-каты
Яхуддун каты
Жаханга көрүнгөн аян

ЭСКИ КЕЛИШИМ
Башталыштар
Египеттен чыгуу
Даталар 1, 2, 3
Забур
Акылмандык
Ашыктык ыры
Иcаия пайгамбар
Амос пайгамбар
Абди пайгамбар
Жунус пайгамбар
Нахум пайгамбар
Акай пайгамбар
Закария пайгамбар
Малахия пайгамбар
Download Bible

МАРКТЫН СYЙYHЧY КИТЕБИ
(Толук версиясы:  pdf doc)
1-3-баптар   8-11-баптар  12-16-баптар 

4

Дыйкан тууралуу ибарат

(Матай 13.1-9; Лука 8.4-8)

1Иса кайрадан деңиз жээгинде элди окута баштады. Жыйылган элдин көптүгүнөн ага көлдө, кайыкта олтурууга туура келди. Эл болсо жерде, көлдүн жээгинде турду. 2 Иса ибарат аркылуу көп нерселерди айтып, аларды окутту. Ал элге мындай деди: 3 «Кулак салып, угуп алгыла: бир дыйкан эгин эккени чыгыптыр. 4 Эккенде уруктун кээси жол боюна түшүп, чымчыктарга жем болот. 5 Кээси топурагы көп эмес таштак жерге түшүп, кыртышы терең болбогондуктан дароо эле өсүп чыгат. 6 Күн чыкканда куйкаланып, тамыры болбогондуктан кагайып калат. 7 Кээси тикендин арасына түшөт. Тикен өсүп чыгып, урукту тумчуктуруп койгондуктан, ал түшүм бербейт. 8 Ал эми кээси болсо жакшы кыртышка түшүп, түшүм берет. Түшүмүнөн жерге түшкөн уруктар да өсүп чыгып, кээси отуз, кээси алтымыш, кээси жүз эселеп түшүм берет.»

9 Иса аягында мындай деди: «Кимдин угар кулагы бар болсо уксун!»

Ибараттардын максаты

(Матай 13.10-17; Лука 8.9, 10)

10 Иса жалгыз калганда он эки шакирти менен бирге айланасында тургандар андан ибараттардын мааниси тууралуу сурашты. 11 Иса аларга мындай деп жооп берди: «Кудайдын падышачылыгынын жашырын сырларын билүү мүмкүнчүлүгү силерге берилген. Ал эми сырттагы жанагыларга болсо баары ибараттар аркылуу айтылат.

12 Ошондуктан алар:

   «Караган менен

   көрө алышпайт;

   Уккан менен

   түшүнө алышпайт.

   Эмесе Кудайга кайрылышмак,

   күнөөлөрү кечирилмек.»

Дыйкан тууралуу ибараттын чечмелениши

(Матай 13.18-23; Лука 8.11-15)

13 Анан Иса аларга мындай деди: «Бул ибараттын маанисин түшүнбөй жатасыңарбы? Анда башка ибараттарды кантип түшүнөсүңөр? 14 Дыйкан сепкен урук — Кудайдын сөзүн билдирет. 15 Жол боюна түшкөн урук — Кудайдын сөзүн уккан адамдар. Бирок алар угар менен эле Шайтан дароо жетип келе калып, жүрөктөрүнө себилген сөздү уурдап кетет. 16 Ушул сыяктуу эле таштак жерге себилген урук да Кудайдын сөзүн угар менен ошол замат кубана кабыл алган адамдарды билдирет. 17 Бирок өздөрүндө тамыры жок жана туруксуз болушкандыктан, кийин, Кудайдын сөзүнөн улам кыйынчылыкка же куугунтукка кабылар замат адашып кетишет.18 Кээ бир адамдар тикендердин арасына себилген урукка окшош болушат. Алар Кудайдын сөзүн угушат, 19 бирок бул жашоонун түйшүктөрү, байлыкка болгон сүйүү жана башка каалоолор жүрөктөрүн ээлеп алып, сөздү тумчуктуруп салат да сөз жемишсиз калат. 20 Ал эми кээ бир адамдар жакшы кыртышка түшкөн уруктардай. Алар Кудайдын сөзүн угуп, кабыл алып, кээси отуз, кээси алтымыш, кээси жүз эселеп жемиш беришет.» 21Иса дагы мындай деди: «Шамды чаканын же керебеттин алдына коюп коюш үчүн алып жагышабы? Аны шамдалга коюшпайбы? 22 Ачыкка чыкпас купуя сыр болбойт, сыртка чыкпас жашырын иш болбойт. 23 Эгерде кимде уга турган кулак бар болсо уксун!»

24Иса аларга дагы мындай деди: «Укканыңарды байкагыла! Өзгөлөргө колдонгон өлчөмүңөр өзүңөргө колдонулат, ал тургай азыр угуп алган силерге андан да чоңураак өлчөм колдонулат. 25Кимде бар болсо ага дагы берилет, кимде жок болсо андагы бар болгон нерсе да тартып алынат.»

Өсүмдүк тууралуу ибарат

26 Иса дагы мындай деди: «Кудай падышалыгы мындай: адам айдоо талаасына урук себет да 27 түнү уктап, күндүзү туруп, уруктун кандайча өсүп-өнүп жатканын билбейт. 28 Жер аны өзү өстүрөт: алгач көгөртүп, анан баш байлатып, анан башын данга толтурат. 29Адам болсо дан бышаары менен эгинине орок салат, анткени ооруу-жыюу маалы келип жетет.»

Сары кычынын даны тууралуу ибарат

(Матай 13.31, 32, 34; Лука 13.18, 19)

30 Иса дагы мындай деди: «Кудайдын падышачылыгын дагы эмнеге окшоштурсак болот? 31 Ал жерге эгилгенде бул дүйнөдөгү уруктардын ичинен эң кичинеси болгон сары кычынын данындай. 32 Өсүп чыкканда болсо бардык өсүмдүктөрдөн ашып кетет. Чоң-чоң бутак жайып, көлөкөсүн канаттуулар пааналашат. »

33 Иса элге ушул сыяктуу дагы көптөгөн ибараттарды айтып, алардын сиңирүүгө кудурети жеткиче Кудайдын сөзүнөн таалим берди. 34 Ал элге жалаң ибарат менен сүйлөдү, ал эми шакирттери менен калганда болсо аларга ибарат менен айтылгандардын баарынын маанисин чечмелеп, түшүндүрүп берди.

Деңиздеги бороон

(Maтай 8.23-27; Лука 8.22-25)

35 Ошол күнү кечинде Иса шакирттерине көлдүн аркы өйүзүнө барабыз деп айтты. 36 Шакирттери элди үйлөрүнө тараткан соң, кайыктын ичинде олтурган Исага кошулушту. Жанында башка кайыктар да бар болчу. 37 Капыстан катуу бороон башталып, кайыктын капталына урунган толкундар ичине ашып, ичи толо баштады. 38 Иса болсо кайыктын баш жагында уктап жатты. Шакирттери аны ойготушуп: «Устат, биздин куураганы калганыбыз сенин ашыгыңа да чыкпайбы?» — дешти.

39 Иса ордунан туруп, бороонго тыюу салып, деңизге: «Басыл, токтогун!» — деп буйруду. Бороон тынчып, айлана жымжырт боло түштү. 40 Анан шакирттерине кайрылып: «Эмне мынчалык коркоксуңар? Ишенимиңер кайда?» — деди.

41 Шакирттеринин үрөйлөрү учуп, өз ара: «Бул ким болду экен? Ал турган бороон менен деңиз да ага баш ийишпедиби!» — деп сүйлөштү.

5

Жини бар адамдын айыктырылышы

(Матай 8.28-34; Лука 8.26-39)

1 Исалар көлдүн аркы бетиндеги Герасенос аймагына келишти. 2 Иса кайыктан түшөөрү менен өлүктөр коюлуучу үнкүрлөрдөн бир жин ооруулуу киши чыга калып алдынан тосуп чыкты. 3 Бул кишинин жашаган жери үңкүрлөрдө болчу. Эч ким аны ал тургай чынжырлар менен да байлап кармап кала алган эмес. 4 Көп ирет колу-бутуна кишен салышып, чынжыр менен байлашса да ал чынжырларды үзүп, кишендерди талкалап бошонуп кетчү. 5 Ал күн-түн дебей тоо-дөбөлөрдө, үңкүр-чуңкурларда далбастап, өкүрүп-бакырып, таштарга боюн урчу.

6 Бул киши Исаны алыстан көрүп, чуркап келип, алдына чөгөлөдү да: 7 «Менде кандай ишиң бар, Эң бийик Кудайдын Уулу? Кудай акы, мени кыйнаба!» — деп чаңырып жиберди. 8 Анткени Иса андагы жинге: «Жин, бул кишиден чыгып кет!» — деген болчу.

9 Иса андан: «Атың ким?» — деп сурады. Ал: «Менин атым Легион, анткени биз көппүз!» — деп жооп берди. 10 Аларды ошол аймактан кууп чыкпасын өтүнүп, Исага жалынып жалбарды.

11 Ошол жердеги тоонун боорунда чоң бада чочко оттоп жүргөн. 12 Жиндер Исага жалбарышып: «Чочколордун ичине кирип алуубуз үчүн бизди ошолорго жиберегөр», — дешти. 13 Иса уруксаат берди. Жиндер адамдан чыгып чочколорго киришти. Ошондо эки миңдей чочкодон турган баданын баары жабыла жардан деңизге кулап чөгүп өлүштү.

14 Чочко кайтаргандар болсо артка карай чуркап жөнөштү да муну шаар-кыштактарга жарыя кылышты. Ошондо адамдар болгон окуяны көрүп келүүгө чыгышты. 15 Алар Исага келишип, ичинде легион ар жин ооруулуу кишинин кийим кийип, акыл-эси жайында олтурганын көрүшүп, жүрөктөрү ооздоруна тыгылды. 16 Окуяны көргөндөр болсо аларга бул жин ооруулуу адам менен чочколор эмне болгонун айтып беришти.

17 Ошондо герасеностуктар Исадан алардын жеринен кетишин сурана башташты.

18 Иса кайыкка түшкөндө мурда жин ооруусу бар киши аны менен кошо кеткүүнү суранды.

19 Иса болсо ага уруксаат берген жок: «Өз үй-бүлөңө бар да Теңирдин сага эмне кылганын, сага кандай кайрым көрсөткөнүн айтып бер» — деди.

20 Ошондо баягы киши артына кайтып, Он шаар аталган аймакта Исанын ага кылганын айтып, жарыялай баштады. Уккандардын баары таң калып жатышты.

21 Иса кайрадан көлдүн батыш жактагы өйүзүнө өтүп барганда жоон топ эл аны кайрадан курчап алышты. 22 Аңгыча сигагога башчыларынын бири болгон Иаирос деген киши Исаны көрүп, анын алдына жыгылып: 23 «Кичинекей кызым өлүм алдында жатат. Келип, кызыма колуңузду коё көрүңүз, айыгып, аман калсын!» — деп жалбарды. 24 Иса Иаирос менен анын үйүнө жөнөдү.

Кошо жөнөгөн көп эл Исаны туш-тушунан жөөлөп баратышты.

25 Ошол тополоңдун ичинде он эки жыл бою кан кетип ооруган бир аял бар эле. 26 Ал көп доктурлардан кыйналып, колунда болгон нерсесинин баарын берип бүтсө да ден-соолугу түзүк болбой эле кайра начарлап бараткан. 27-28 Бул аял Иса тууралуу укканда ичинен: «Кийимине эле колумду тийгисем айыгам» деп эл арасынан билинбей анын артынан келип, кийимине колун тийгизди.

29 Кан кеткени тып басылып, аял айыкканын сезди. 30 Ошол эле убакта Иса да өзүнөн күч чыкканын сезип, айланасындагы элге кайрылып: «Ким менин кийимиме колун тийгизди?» — деп сурады.

31 Шакирттери ага: «Карачы, канча адам сени туш-тушуңдан кысып турат! А сен болсоң «ким мага колун тийгизди» дейсиң», — дешти.

32 Иса болсо колун тийгизген ким экенин көрүү үчүн айланасын карана берди. 33 Ошондо өзү менен эмне болгонун билген аял коркконунан калтырап-титиреп басып келди да Исанын алдына жыгылып, болгон чындыкты төкпөй-чачпай айтып берди. 34 Иса болсо ага: «Кызым, сени ишенимиң куткарды. Тынчтык менен бара бер да дартыңдан сакай», — деди.

35 Иса сөзүн бүтө электе, синагога башчысы тараптан адамдар келишип: «Кызың өлдү! Эмне үчүн Устатты дале убара кылып жатасың?» — дешти.

36 Иса болсо алардын сөзүн укмаксанга салып, синагога башчысына: «Корпо, жөн гана ишен», — деди. 37 Анан Петрос, Жакып жана анын иниси Жакандан башкалардын эч кимисиене аркасынан барганга уруксаат бербеди. 38 Алар Иаиростун үйүнө келишип, ызы-чуу түшүп, ыйлап, өкүрүп жаткандардын үстүнөн чыгышты. 39 Иса алардын арасына кирип: «Эмнеге ызы-чуу түшүп, ыйлап жатасыңар? Наристе өлгөн жок, уктап жатат», — деди.

40 Ошондо алар Исаны үстүнөн шылдыңдп күлүштү. Иса болсо баарын үйдөн сыртка кууп чыгып, өлгөн баланын ата-энеси менен өзүнүн шакирттерин алып, өлүк жаткан жайга кирди. 41 Кирип, кызды колун кармады да: «Талифа, кум!» (котормосу: «Эй кыз, сага айтып жатам, тургун!») — деди.

42 Кыз ошол замат туруп, нары-бери баса баштады. (Кыздын жашы он экиде болчу.) Муну көргөндөрдүн ооздору ачылды. 43 Иса болсо аларга бул тууралуу эч кимге ооз ачпоону буйруду жана кызга жегенге бир нерсе бергиле деди.

6

Исанын жердештери тарабынан четке кагылышы

(Матай 13.53-58; Лука 4.16-30)

1 Иса ал жактан кетип, шакирттери менен бирге кайрадан өз шаарына кайтып келди. 2 Ишемби күнү келгенде синагогага барып таалим бере баштады. Синагогада көп адамдар чогулушкан эле. Алар Исанын таалимин укканда: «Булардын баарын бу кайдан алды? Мындай акылмандыкты буга ким берди? Мындай укмуштар кантип анын колунан келип жатат? 3 Бу жыгач уста эмес беле? Мариянын уулу, Жакып, Жусуп, Иуда жана Ысмандын агасы го бул? Карындаштары да биздин арабызда турушат ко?» — деп таң калышты. Ошентип алар Исаны четке кагышты.

4 Ошондо Иса аларга мындай деди: «Кадыры болбос пайгамбар жок, бирок өз жеринен, туугандарынан жана үй-бүлөсүнөн башка жакта.»

5 Иса ал жерде бир нече ооруулууга колун коюп айыктыргандан башка эч кандай кереметтерди көрсөтө албады. 6 Алардын ишенбестигине ушунчалык таң калды.

Он эки шакирттин атайын кызматка жөнөтүлүшү.

(Maтай 10.5-15; Лука 9.1-6)

Иса айлана-тегеректеги айыл-кыштактарга барып, андагыларга таалим берип жүрдү. 7 Бир күнү он эки шакиртин чакырып алып, аларды эки-экиден кызматка жөнөтө баштады. Аларга жин-шайтандардын үстүнөн болгон бийлик берди. 8 Жолго жалгыз таяктан башка эч нерсе: нан да, баштык да албагыла, белбооңорго сары чака тыйын да түйбөгүлө, 9 жөнөкөй гана бут кийим кийгиле, көйнөктөн да экини албагыла!» — деп буйруду. 10-11 Дагы мындай деди: «Кайсыл үйдө силерди кабыл алышса, барган аймагыңардан кеткиче, ошол үйдө калгыла.»

12 Ошентип алар жолго чыгышып, адамдарга күнөөлөрүнөн баш тартып, Кудайга кайрылуу керектигин жар салышты. 13Алар көптөгөн жиндерди кубалап чыгышып, көптөгөн ооруулуу адамдарды баштарын май менен майлап айыктырып жүрүштү.

Яхьянын өлүмү

(Матай 14.1-12; Лука 9.7-9)

14Мунун баары Ирод падышанын h кулагына жетти. Анткени бардык жерде Исанын аты чыгып кетти. Кээ бирөөлөр: «Яхья чөмүлдүрүүчү кайра тирилип алыптыр, ошондуктан ушундай укмуштарды кылып жатат!» — дешти.

15 Кээ бирөөлөр болсо: «Бул Илияс!» — дешти. Дагы бирөөлөр: «Бул байыркы пайгамбарлар сыяктуу болгон дагы бир пайгамбар!» — дешти.

16 Ирод болсо бул тууралуу укканда: «Бул мен башын алдырган Яхья чөмүлдүргүч! Ал кайра тирилип кеткен турбайбы!» — деди. 17Яхьяны Ирод өзү киши жиберип карматып, камакка алдырткан болчу. Ирод өз бир тууганы Филиппостун аялы Иродиадага үйлөнүп алган болчу. Яхьяны ошол аялы үчүн түрмөгө олтургузган. 18 Анткени Яхья Иродко: «Өз бир тууганыңдын аялын алып алганга укугуң жок!» — деген болчу.

19 Ошондон улам Иродиада Яхьяга кекенип, өлтүргүсү келип, бирок муну ишке ашыра албай жүргөн. 20 Ирод болсо Яхьядын адил жана ыйык экенин билгендиктен, андан коркуп, аман сактап жүргөн. Ар дайым аны уккан сайын тынчсызданып жүрсө да аны укканды жакшы көргөн.

21 Акыры бир күнү Иродиадага ыңгайлуу учур келди. Бул Ироддун туулган күнүндө болду. Ал ак сарайда иштеген өзүнүн бардык чоңдорун, аскербашыларын жана Галилея аймагын башкарган адамдарды чакырды. 22 Кызы Иродиадос келип, бийлеп, Ирод менен анын жанында олтурган конокторунун купулуна толду. Ошоно Ирод падыша кызга: «Менден эмне кааласаң сура, сага берем!» — деди. 23 «Эмнени сурасаң да берем, керек болсо падышачылыгымдын жарымын сурасаң да берем!» — деп анттанды.

24 Кыз сыртка чыгып, энесинен: «Эмнени сурайын?» — деп сурады. Энеси: «Яхья чөмүлдүргүчтүн башын», — деди.

25 Кыз дароо падышага чуркап барып: «Сиз барып, Яхья чөмүлдүргүчтүн башын табакка салып, азыр, ушул жерге алып келип беришиңизди каалайм!» — деп талап кылды.

26 Кыздын өтүнүчү падышаны абдан кайгыртты. Бирок коноктордун алдында берген анты үчүн ага жок деп айткысы келбеди. 27 Ошондуктан бир желдетин жиберип, Яхьянын башын кесип келүүгү буюрду. 28 Желдет барып, түрмөгө кирип, Яхьянын башын кести да табакка салып келип, кызга берди. Кыз болсо энесине берди. 29 Бул окуяны угушкан Яхьянын шакирттери келишип, анын денесин алышты да көрүстөнгө апарып коюшту.

Исанын беш миң кишини тойгузушу

(Maтай 14.13-21; Лука 9.10-17; Жакан 6.1-14)

30 Жиберилген элчилер кайтып келишип, Исага барышты да эмне кылгандарын жана эмнеге окуткандарын төкпөй-чачпай айтып беришти.

31 Келип-кетип жаткан элдин көптүгүнөн улам Иса менен анын шакирттери тамактанып алганга да убакыт таппай жатышкан. Ошондуктан Иса шакирттерине: «Өзүңөр жалгыз ээн талаага барып, бир аз эс алып алгыла», — деди. 6.31:

32 Ошентип алар өздөрү жалгыз кайыкка олтурушуп, ээн талаага жөнөштү.

33 Бир топ адамдар алардын кайда бара жатышканын көрүп, таанып калышып, бардык шаарлардан жөө-жалаңдап самсып чыгып, алар бара жаткан жерге алардан мурда чуркап жетишти. 34 6.34: Иса кайыктан түшкөндө, топураган калың элди көрүп, аларга боору ооруду. Анткени алар чабаны жок койлорго окшош эле.

Иса аларды ошол жерде көп нерселерди айтып, таалим бере баштады. 35 Көп убакыт өтүп кеткендиктен шакирттери келишип: «Бул жер ээн, убакыт болсо кеч болуп кетти. 36 Элди коё бер, айланадагы айыл-кыштактарга барып, жегенге бирдеме сатып алышсын.

37 Иса аларга: «Жегенге бирдемени силер бергиле», — деди. Шакирттери: «Бизди барып эки жүз динарий жумшап, аларга нан сатып кел дегени турасыңбы?» — дешти.

38 Иса: «Канча наныңар бар? Барып, карап келгилечи», — деди.

Алар барып карап келишип: «Беш нан, эки балык бар экен», — дешти.

39 Ошондо Иса аларга элдин баарын көк чөптүн үстүнө топ-топко бөлүп олтургузууну буйруду. 40 Эл катар-катар болуп, жүз-жүз, элүү-элүүдөн топко бөлүнүп олтурушту. 41 Анан Иса беш нан менен эки балыкты алып, асманды карап туруп Кудайга рахмат айтты да нанды сындырып, элге тараттырыш үчүн шакирттерине берди. Эки балыкты да баарына бөлүп берди. 42 Баары жеп, тоюшту. 43 Анан нан менен балыктын калдыктарын чогултушканда он эки чака толду. 44 Жеген эркектердин саны беш миңге чукул эле.

Көл үстүнөн баскан караан

(Матай 14.22-33; Жакан 6.15-21)

45 Иса элди таратып жатып, ошол эле убакта шакирттерин кайыкка салып, көлдүн аркы өйүзүндөгү Бефсаидага өзүнөн мурда барсын үчүн жөнөтүп жиберди. 46 Элдин баары менен коштошкон соң сыйынуу үчүн тоого чыкты. 47 Кеч киргенде, кайык көлдүн ортосуна барып калганда, ал өзү жалгыз жерде турган. 48 Ошондо шакирттеринин толкундар менен алышып, жандалбастап жаткандарын көрдү, анткени шамал алардын бет маңдайынан согуп турган. Ошондо эрте мененки саат үч менен алтынын ортосунда шакирттерине суу үстү менен басып келип, жандап өтө берерде 49 суу үстүндө басып келаткан аны шакирттери көрүп калышты да арбак экен деп ойлоп, бакырып жиберишти. 50 Аны көрүшкөндө, баарынын эси чыкты.

Иса ошол замат аларга: «Эсиңерге келгиле, бул менмин, коркпогула» — деп сүйлөй баштады. 51 Алар аларга барып кайыкка түштү. Шамал ошол замат тып басылды. Шакирттери ушунчалык таң калып, ооздору ачылды, 52 анткени акыл-сезимдери тунарып калгандыктан нан менен болгон кереметтен улам эстерине келишкен эмес болчу.

Геннесареттеги ооруулуунун айыктырылышы

(Матай 14.34-36)

53 Алар көлдү кесип өтүшүп, Геннесарет жерине жетишти да кайыкты жээкке байлашты. 54 Кайыктан түшүшөрү менен ал жердиктер Исаны дароо тааный коюшуп, 55 бүткүл аймак аркылуу жүгүрүп өтүшүп, анын кайда экенин угушкан жерге ооруулууларды төшөктөрү менен көтөрүп апкеле башташты. 56 Иса кайда барбасын: айылдарга болобу, шаарларга болобу, кыштактарга болобу адамдар ооруулууларын ачык жерлерге жаткырып коюшуп, аларга жок дегенде кийиминин этегине тийгизгенге мүмкүнчүлүк берегөрүңүз деп өтүнүштү. Ал эми тийгизгендер болсо, айыгып кетип жатышты.

7

Ар нерсенин өз орду бар

(Матай 15.1-9)

1 Фарисейлер менен Иерусалимден келген дин мугалимдери Исанын алдына чогулушту. 2 Исанын шакирттеринин арам колу менен, тагыраак айтканда колдорун жуушпай нан жеп атышканын көрүштү. 3 Анткени фариселейлер башка иудейлер сыяктуу эле ата-бабаларынын салты боюнча колдорун кылдаттык менен жуумайын тамак жешпейт. 4 Ошондой эле базардан келгенди жуумайынча ооздоруна алышпайт. Мындан башка дагы өздөрү кабыл алышкан толкон-токой ырым-жырымдары бар: табактарды, чайнектерди, идиштерди [керебеттерди] жууп-тазалоо.

5 Ошондуктан фарисейлер менен дин мугалимдери Исага: «Эмне үчүн сиздин шакирттериңиз аталарыбыздан калган салттарды кармашпай колдорун жуубай нан жеп жатышат?» — дешти.

6Иса аларга мындай жооп берди: «Эки жүздүүлөр, Исаия силер тууралуу эң туура пайгамбарчылык кылган:

   'Бул эл мени оозу менен гана калп эле сыйламыш болушат,

   жүрөктөрү болсо менден алыс.

   7 Алардын мени урматтаганы пайдасыз,

   анткени алардын окуткандары пенделик гана осуяттар.'

8 Силер Кудайдын осуяттарын калтырып, адамдардын салттарын кармайсыңар.» 9 Иса дагы мындай деди: «Өзүңөрдүн осуяттарыңарды карманыш үчүн Кудайдын осуяттарын карманганыңар жакшыбы? 10 Анткени Муса мындай деген: 'Ата-энеңди сыйла,' жана, 'Ата-энесине тил кайтарган өлтүрүлсүн!' 11 А силер болсо: 'Эгерде кимде ким атасына же энесине жардам кыла турган нерсесин: «Курбан», б.а. «Кудайга багыштадым», деп койсо, 12 анда ал атасы же энеси үчүн эч нерсе кылбай эле койсо болот деп, 13 Кудайдын сөзүн өзүңөр ойлоп тапкан салттарыңарга бастырып салгансыңар. Буга окшогон дагы башка нерселериңер толуп жатыры.

Адамды арам кылуучу нерселер

(Mатай 15.10-20)

14 Ушундан соң Иса элдин баарын чакырып алып аларга мындай деди: «Мага кулак салып, түшүнүп алгыла! 15 Сырттан адамдын ичине кирген эч нерсе аны булгай албайт. Адамды ичинен чыккан нерсе булгайт.» n

17 Иса элден чыгып үйгө киргенде шакирттери ал айткан ибараттын маанисин сурашты. 18 «Силердин да акыл-парасатыңар жокпу? — деди Иса аларга, — адамдын ичине сырттан кирген эч нерсе аны булгай албайт, 19 анткени ал адамдын жүрөгүнө эмес, курсагына кирет да сыртка чыгып кетет.» (Иса ушундай айтуусу менен бардык тамак адал дегиси келген.) 20 «Адамды ичинен чыккан нерсе арам кылат, — деп улантты Иса сөзүн, 21 анткени ичтен, адамдын жүрөгүнөн, арам ой, бузукулук, уурулук, канкорлук, 22 ойноштук, ач көздүк, кара ниет, алдамчылдык, кумарлануучулук, көрө албастык, кесирдик, текебердик, акмакчылык, — 23 ушул жамандыктын баары ичтен чыгып, адамды булгайт.»

Аялдын ишеними

(Матай 15.21-28)

24 Иса ал жактан чыгып, Тир шаарынын жанына барды. Бир үйгө кирди да турган жерин бирөөлөрдүн билишин каалабады, бирок жашырына алган жок. 25 Анткени кызы жин ооруулуу бир аял анын кайда экенин угуп калып, Иса турган үйгө келип, анын бутуна жыгылды. 26 Бул аял сирофиникиялык жана улуту грек болчу. Ал Исадан кызынын ичиндеги жинди кууп беришин суранып жалбарды. 27 Иса болсо ага: «Кой, биринчи балдардын курсагы тойсун, анткени балдардын нанын алып, иттерге таштоо жакшы эмес», — деди.

28 «Таксыр, — деди аял, — иттер деле столдун астынан балдардан түшкөн күкүмдөрдү жейт эмеспи.»

29 Ошондо Иса ага: «Ушул сөзүң үчүн бара бер, жин кызыңдан чыгып кетти», — деди.

30 Аял үйүнө келип, кызынын төшөктө жатканын жана жиндин чыгып кеткенин көрдү.

Дүлөйдүн айыгышы

31 Иса Тирдин аймагынан чыгып, Сидон шаарын кесип өтүп, Он шаардын жерин аралап, Галилея көлүнө жөнөдү. 32 Аңгыча кайсы бирөөлөр жакшы сүйлөй албаган, кулагы да такыр укпаган кишини алып келишип, Исадан ага колун коюшун сурап жалбарышты. 33 Иса аны элден сыртка алып чыгып, мандасын анын кулагына салып туруп, түкүрүп, анын тилине тийгизди. 34 Анан асманга карап туруп, терең дем алып алды да ооруулууга: «Еффафа(мааниси: ачыл!)», — деди.

35 Ошол замат дүлөйдүн кулагы ачылып, тили чечилип кетти да жакшы сүйлөй баштады. 36 Анан Иса элге бул тууралуу эч кимге айтпоону буюрду. Бирок канчалык тыюу салган сайын ошончолук кайра кычашты. 37 Уккандар болсо абдан таң калышып: «Анын кылгандарынын баары жакшы экен, ал дүлөйлөрдү уктуруп, дудуктарды сүйлөтүп жатат!» — дешти.

(Толук версиясы:  pdf doc)
1-3-баптар   8-11-баптар  12-16-баптар 

      РЕСУРСТАР
      Жараткан Кудай ким?
      Иса Машаяк ким?
      Ким мени куткарат?

      Audio
      Photo
      Video
      Кыргызча Библия
      Библия на русском
      Download Bible
      Пайдалуу кеңештер
      Суроо-жооптор
      Глoссарий
           


© 2010 Bishkek, Kyrgyzstan

Hosted by uCoz