Ru  En

ЖАҢЫ КЕЛИШИМ
Матайдын кабары
Марктын кабары
Луканын кабары
Жахандын кабары
Элчилердин иштери
Римге кат
Коринфке 1-кат
Галатага кат
Эфеске кат
Филипияга кат
Колосага кат
Салоникага 1-кат
Салоникага 2-кат
Тимотейге 2-кат
Титке кат
Филемонго кат
Жакыптын каты
Петирдин 1-каты
Петирдин 2-каты
Жахандын 1-каты
Жахандын 2-каты
Жахандын 3-каты
Яхуддун каты
Жаханга көрүнгөн аян

ЭСКИ КЕЛИШИМ
Башталыштар
Египеттен чыгуу
Даталар 1, 2, 3
Забур
Акылмандык
Ашыктык ыры
Иcаия пайгамбар
Амос пайгамбар
Абди пайгамбар
Жунус пайгамбар
Нахум пайгамбар
Акай пайгамбар
Закария пайгамбар
Малахия пайгамбар
Download Bible

МАРКТЫН СYЙYHЧY КИТЕБИ
(Толук версиясы:  pdf doc)
1-3-баптар   4-7-баптар  8-11-баптар 

12

Жүзүмзар тууралуу ибарат

(Maтай 21.33-46; Лука 20.9-19)

1Иса аларга ибарат менен сүйлөй баштады: «Бир киши жүзүмзар тигип, айланасын коргондоп, шире сыгуу үчүн чуңкур казып, кароол мунара курат. Анан жүзүмзарын ижарачыларга тапшырып, өзү сапарга кетет. 2 Түшүм жыйнай турган убак келгенде анын жемиштеринен алдыруу үчүн бир кулун жиберет. 3 Ижарачылар болсо кулду кармап алып, сабап, куру кол кайтарышат. 4 Ошондо ал кайрадан дагы башка кулун жиберет. Ижарачылар болсо бу кулду таш менен башын жарып, кордоп туруп артына кайтарышат. 5 Ал дагы бир кулун жөнөтөт. Ижарачылар болсо муну өлтүрүшөт. Башка кулдарын жөнөткөндө да аларды же сабап, же өлтүрүп салышат. 6 Акыры жанындай көргөн жалгыз уулу калып, ошону жибериш керек болот. Ошондо: 'Уулумдан уялышаар' деп, жалгыз уулун аларга жиберет. 7 А ижарачылар болсо өз ара: 'Бул мурасчы. Жүргүлө өлтүрөлү, ошондо мурас бизге калат!' — дешет да 8 кармап алып, өлтүрүшүп, денесин жүзүмзардын сыртына ыргытып салышат.

9 Эми жүзүмзардын ээси эмне кылат? Келип, ижарачыларды өлтүрүп, жүзүмзарды башкаларга берет. 10 Силер, албетте, ыйык жазмалардан муну окугансыңар:

   «Куруучулар жараксыз деп четке чыгарган кыш

   бурч башындагы эң маанилүү кышка айланды:

   11 Муну Жараткан Эгебиз кылды,

   таңданат көрүп көзүбүз.»

12 Ошондо иудей башчылары Исаны кармап алгылары келишти, анткени ибараттын аларга карата айтылганын аңдашты, бирок элден коркушуп, аны калтырып кетип калышты.

Салык төлөө маселеси

(Maтай 22.15-22; Лука 20.20-26)

13 Исаны сөзүнөн кынтык таап, айыптоо максатында иудей башчылары тарабынан жиберилген бир нече фарисейлер менен Ироддун жолун жолдоочулары келишти. 14 Алар Исага: «Устат, биз сиздин акыйкат экениңизди, бирөөгө жагынууга аракет кылбасыңызды билебиз. Анткени сиз адамдардын жүзүнө карабайсыз, бирок Кудайдын акыйкат жолуна окутасыз! Императорго салык төлөө Мыйзамга туура келеби же жокпу? Биз салыкты беришибиз керекпи же бербешибиз керекпи?» — дешти.

15 Иса алардын эки жүздүүлүгүн байкап: «Эмнеге мени сынап жатасыңар? Бир сөлкөбайды алып келгилечи, көрөйүн», — деди.

16 Алар алып келишти. «Бул сүрөт менен жазуу кимдики?» — деп сурады Иса алардан.

«Императордуку», — дешти.

17 Иса: «Императордукун императорго, Кудайдыкын Кудайга бергиле», — деп жооп берди.

Ошондо алар Исанын сөзүнө таң калышты.

Кыямат тууралуу

(Maтай 22.23-33; Лука 20.27-40)

18Анан Исага саддукейлер басып келишти. Алар кайра тирилүү жок дешчү. 19«Устат,— дешти алар, — эгерде бирөөнүн агасы өлүп, артынан аялы калса, бирок бала калбаса, анда анын аялын иниси алып, агасынын тукумун уласын деп Муса бизге жазып кеткен. 20 Жети бир тууган бар эле. Биринчиси үйлөнүп, артынан бала калтырбай каза болду. 21 Аялын экинчи иниси алып, ал да баласыз өтүп кетти. Yчүнчүсү менен да ошондой болду. 22 Ошентип жетинчисине чейин ушундай болду. Баарынын артынан аял да көз жумду. 23 Эми, кыяматта, алар кайра тирилгенде аял кимисинин аялы болот? Анткени жетөөсү тең ага үйлөнүп чыгышпадыбы».

24 Иса аларга мындай жооп берди: «Ыйык жазмаларды да, Кудайдын кудуретин да билбеген силер ушундан улам адашууга учурап жатасыңарбы? 25 Анткени адамдар өлүмдөн тирилишкенде алар аял да алышпайт, күйөөгө да тийишпейт; алар асмандагы периштелер сыяктуу болушат. 26Ал эми өлгөндөрдүн кайра тирилишээри тууралуу Мусанын китебинде Кудай Мусага: 'Мен Ибраимдин Кудайымын, Исхактын Кудайымын жана Жакыптын Кудайымын' деп айтканын окуган жок белеңер? 27 Кудай өлүктөрдүн эмес, тирүүлөрдүн Кудайы! Ошондуктан силер таптакыр жаңылышып жатасыңар».

Улуу Осуят

(Maтай 22.34-40; Лука 10.25-28)

28 Ошол жерде бир дин мугалими бул талашты угуп турган. Ал Исанын аларга жакшы жооп бергенин көрдү да басып барып: «Осуяттардын бардыгынын ичинен эң биринчиси кайсы?» — деп сурады. 29Иса ага: «Баардык осуяттардын эң биринчиси: 'Ук, Израил, биздин жалгыз гана Кудай Эгебиз бар — ал Жараткан Эге. t 30 Ошондуктан аны бүт жүрөгүң, бүт жан-дилиң, бүт аң-сезимиң жана бүт күч-кудуретиң менен сүй!' 31Экинчиси бул: 'жаныңдагы адамды өзүңдөй сүй!' Ушул экөөнөн чоң осуят жок», — деп жооп берди. 32 «Жакшы, устат, — деди дин мугалими, — 'жалгыз жана андан башка жок, 33аны чын жүрөктөн, бүт акыл-эс менен, бүт жан-дил менен, күч-кудурет менен сүйүш керек жана жаныңдагы адамды өзүңдөй сүйүү бардык өрттөлүүчү курмандыктар менен тартуулардан маанилүүрөөк' деп чындыкты айттыңыз».

34 Иса анын абдан жөндүү жооп бергенин байкап: «Сиз Кудай падышачылыгынан алыс эмес экенсиз», — деди.

Ушундан соң эч ким батынып, ага суроо бере албады.

Машаяк тууралуу суроо

(Maтай 22.41-46; Лука 20.41-44)

35 Ыйбадатканада таалим берип жатып, Иса мындай деп сурады: «Эмне үчүн дин мугалимдери Машаякты Дауддун уулу дешет? 36Анткени Ыйык Рухтун деми менен Дауд өзү айткан:

   'Жараткан Эгедер менин Эгеме деди мындай:

   Жоолоруңду бут алдыңа жыкканымча

   Олтуруп тур, сыйлуу жер — оң жагымда'.

37 Дауд өзү аны Эгем деп атап жатса, анда кандайча кайра ал уулу болуп калат?»

Исанын дин мугалимдерине карата эскертүүсү

(Maтай 23.1-36; Лука 20.45-47)

38 Иса дагы мындай деп таалим берди: «Узун чапан кийип алып жайкала басканды, базарларда элдин эпилдеп салам бергенин, 39 синагогаларда алдыңкы орундарда, тойлордо төрдө олтурганды сүйгөн дин мугалимдеринен абайлагыла. 40 Жесирлердин үйлөрүн тоноп-жеп, эл көрсүн деп узакка чейин сыйынышкан ошолор. Алардын жазасы өтө оор болот».

Жесирдин курмандыгы

(Лука 21.1-4)

41 Иса ыйбадаткананын садака сала турган сандыгынын жанында элдин кандайча акча салып жатканын байкап олтурду. Көптөгөн байлар көп-көптөн таштап жатышты. 42 Ал эми бир жесир аял келди да бир баасы кодрантка барабар болгон эки тенге салды. кодрант. 43 Ошондо Иса шакирттерин чакырып алып: «Силерге чындыкты айтып жатам: мына бул кембагал жесир, башкалардын баарынан көп салды, 44 анткени башкалардын баары ашканын салышса, бул аял колунда болгон бардык оокатын салып салды», — деди.

13

Исанын ыйбадаткананын кыйрашы тууралуу алдын ала айтышы

(Maтай 24.1, 2; Лука 21.5, 6)

1 Иса ыйбадатканадан чыгып бара жатканда шакирттеринин бири ага келип: «Устат, карачы, бу не деген таштар, не деген имараттар!» — деди.

2 Иса ага: «Сен ушул заңгыраган имараттарды көрүп жатасыңбы? Мунун баары талкаланып, бырын-чырыны чыгат», — деди.

Кыйынчылыктар жана куугунтуктар

(Матай 24.3-14; Лука 21.7-19)

3 Иса Май Дарактуу Дөбөдө ибараткананын тушунда жалгыз олтурган. Ошондо ага Петир, Жакып, Жакан жана Идрис басып келишип: 4 «Айтчы, жанагы сен айткан окуя качан болот? Мунун баары болор алдында кандай жышаан-белги көрүнөт?» — деди. 5 Иса аларга: «Бирөө силерди алдап кетпесин үчүн сак болгула! 6 Көп адамдар менин атымды жамынып келип: 'Мен ошомун' дешет да көптөгөн адамдардын башын айлантып кетишет. 7 Ошондой эле согуштар жана согуштар тууралуу жаңылыктарды укканыңарда коркпогула! Мындайлар болушу керек, бирок булар акыр заман келди дегенди билдирбейт. 8 Эл менен эл, мамлекет менен мамлекет согушат; жер-жерлерде зилзала жүрөт; ачарчылыктар болот! Булар — толгоо тартуунун башталышы.

9Силер болсо өзүңөргө сак болгоула! Силерди сотко беришип, синагогаларда сабашат. Менин айыман өкүмдарлар менен падышалардын алдында суракка алынасыңар жана аларга мен жөнүндө күбөлүк бересиңер. 10 Акыр заман болордон мурда бардык элдерге Жакшы кабар жетиши керек. 11 Силерди соттоо үчүн кармап, алып жөнөшкөндө эмне деп сүйлөштү ойлоп, алдын ала кам көрбөгүлө, бирок ошол саатта [Кудайдан] эмне берилсе, ошону айткыла! Анткени силер эмес, Ыйык Рух сүйлөйт. 12 Агасы өз инисин, атасы өз баласын өлүмгө салып бере турган болот. Балдары өз ата-энелерине кол кайрышып, аларды өлтүрүшөт. 13Мен атым үчүн баарына жек көрүндү болосуңар. Бирок ким акырына чейин чыдаса, куткарылат.

Апааттуу күндөр

(Матай 24.15-28; Лука 21.20-24)

14Апаат чакырган арамдыктын ал турбай турган жерде турганын көргөнүңөрдө: (муну окуп жаткан адам өзү түшүнүп алсын) Иудеядагылар тоолорго качсын, 15үйдүн төбөсүндөгүлөр болсо бир нерсе алам деп үйдүн ичине кирбесин, 16 талаада жүргөндөр кийимин алам деп артка кайтпасын. 17 Ошол күндөрдө боюнда барлар менен бала эмизгендердин шору. 18 Кача турган убагыңар кышында болбосун деп сыйынгыла! 19Анткени ошол күндөрдө Кудай ааламды жараткандан ушул убакка чейин болуп көрбөгөндөй апаат болот. Мындай апаат келечекте да болбойт. 20 Эгерде Жараткан Эге ошол күндөрдү кыскартпаса, анда бир да жан кутула албас эле. Бирок Жараткан Эге өзү тандап алган адамдар үчүн ошол күндөрдү кыскартып койгон. 21 Ошондо бирөө силерге: 'Машаяк бул жакта', же 'Тигил жакта' десе ишенбегиле. 22 Анткени жалган машаяктар менен жалган пайгамбарлар чыгышат. Алар эгер мүмкүн болсо тандалгандарды да алдап кетүү үчүн укмуштар менен кереметтүү жышаандарды көрсөтүшөт. 23 Силер болсо абайлагыла! Мен силерге баарын алдын ала айттым.

Адам Уулунун келиши

(Матай 24.29-31; Лука 21.25-28)

24Ошол күндөрдө, жанагы азаптуу убактан кийин, күндүн бети карарып, ай өз нурун төкпөй калат. 25Жылдыздар асмандан кулап түшүп, аалам күчтөрү бошоңдоп калат. 26Ошондо улуу күч-кудурет жана шаң-салтанат менен булуттардын ичинде келе жаткан Адам Уулун көрүшөт. 27 Анан Адам Уулу периштерди жиберип, төгөрөктүн төрт бурчунан тандалгандарды чогултат.

Анжир дарагынан алынган мисал

(Maтай 24.32-35; Лука 21.29-33)

28 Анжир жыгачын карап, ошондон таалим алгылачы! Анын бутактары бүчүрлөп, жалбырак байлай баштаганда жай жакындап калганын билесиңер. 29 Ошонун сыңарындай эле бул нерселер ордуна келе баштаганда убакыттын жакындап, босогодо турганын билгиле. 30 Силерге бир чындыкты айтып коёюн: ушул окуялар азыркы муундун адамдарынын тушунда орун алат. 31 Асман-жер өтүп кетет, бирок менин сөздөрүм өтүп кетпейт.

Акыр замандын болор күнү менен саатын эч ким билбейт

(Матай 24.36-44)

32Ал күндүн же сааттын качан болорун периштелер да, Кудайдын Уулу да — эч ким билбейт. Аны жалгыз гана Кудай Ата билет. 33 Ошондуктан абайлагыла, сергек болгула! Анткени ал убакыт качан келерин билбейсиңер. 34Yйүн таштап алыс сапарга чыгаарда кулдарына бийлик берип, алардын ар бирине тиешелүү иш тапшырып, кароолчусуна сергек болууну буйруп кеткен киши сыяктуу болот. 35 Ошондуктан сергек болгула! Анткени үй Ээсинин качан келерин билбейсиңер. Ал кечинде, же түн жарымында, же таңазанда, же күн чыкканда келип калышы мүмкүн. 36 Күтпөгөн саата келип, уктап жатканыңарда үстүңөрдөн чыкпасын! 37 Сага айтып жатканымды баарына айтам: «Сергек болгула!»14

Исага каршы план

(Матай 26.1-5; Лука 22.1, 2; Жакан 11.45-53)

1Курман айт жана калама майрамына эки күн калган эле. Дин башчылары менен дин мугалимдери Исаны амал менен колго түшүрүп, өлтүрүүнүн жолун издешти. 2 «Муну майрам убагында кылбайлы, — дешти алар, — антпесек эл арасында дүрбөлөң чыгат!»

Бетаниядагы Исага көрсөтүлгөн урмат

(Матай 26.6-13; Жакан 12.1-8)

3 Иса Бетанияда Ысман пестин үйүндө эле. Бир күнү дасторкондун жанында жамбаштап жатканда таза, кымбат баалуу нард майынан жасалган атыр куюлган алабастыр идиш көтөргөн бир аял келип, идишти сындырды да атырды Исанын башына куюп жиберди. 4 Ошондо кээ бирөөлөрдүн кыжыры кайнап, бири-бирине: «Атырды эмнеге мынчалык бекер ысырап кылды? 5 Yч жүз динарийден ашык акчага сатып, кембагалдарга таратып берсе болот эле го!» — дешти. Ошентип алар аялды катуу сынга алышты. 6 Иса болсо мындай деди: «Бул аялды жөн койгула! Эмне үчүн аны жүдөтүп жатасыңар? Ал мен үчүн жакшы иш жасады. 7 Кембагалдар ар дайым жаныңарда болот. Каалаган убагыңарда аларга жакшылык кыла бересиңер. А мен болсом жаныңарда ар убак болбойм. 8 Бул аял колунан келгенин жасады: менин денемди көргө коюуга даярдоо үчүн майлады. 9 Силерге бир чындыкты айтып коёюн: ушул жакшы кабар бүт дүйнөнүн кай жеринде гана таратылбасын бу кылган ишинен улам аны эскерише турган болот.»

Исага чыккынчылык кылууга Жүйүттүн макул болушу

(Матай 26.14-16; Лука 22.3-6)

10 «Он экинин» бири болгон Жүйүт Искариот Исага чыккынчылык кылуу ниетинде дин башчыларына барды. 11 Дин башчылары анын айтканын укканда сүйүнүп кетишип, акча убада кылышты. Ошентип ал Исаныаларга кармап берүүгө оңтойлуу учурду издей баштады.

Исанын шакирттери менен бирге же курман айт ашын жеши

(Матай 26.17-25; Лука 22.7-14, 21-23; Жакан 13.21-30)

12 Курман айтка байланган козу союлуучу Калама майрамынын биринчи күнү шакирттери Исага: «Кай жерге барып сен үчүн Курман айт ашын даярдашыбызды каалайсың?» — дешти. 13 Ошондо Иса эки шакиртин жиберип жатып, аларга мындай деди: «Шаарга баргыла, алдыңардан бир кумара суу көтөргөн киши жолугат. Ошо кишини ээрчип барсагыла 14 да ал кирген үйдүн ээсине: 'Устатыбыз: шакирттерим менен бирге Курман айт ашын жей турган бөлмө кайсы? — деп сурап жатат' — дегиле. 15 Ал силерге үстүнкү кабатта жайгашкан кенен, төшөктөр салынып, даярдалган бөлмөнү көргөзөт. Ошерге даярдагыла.» 16 Шакирттери шаарга келишкенде баары Иса айткандай болду жана алар Курман айттын ашын даярдашты. 17 Кеч киргенде он эки шакиртин ээрчитип Иса да келди. 18Дасторкондун жанында жамбаштап жатышканда Иса мындай деди: «Силерге бир чындыкты айтып коёюн, араңардан бирөө мени кармап берет; ал азыр мени менен бирге тамактанып жатат.» 19 Ошондо шакирттердин кабактары бүркөлүп Исадан: «Мен эмеспи?» деп биринин артынан бири сурап киришти. 20 «Ал мени менен чогуу бир табакка нан малып жеп олтурган он эки шакиртимдин бири, — деди Иса аларга, — 21 не болсо да Адам Уулу ал тууралуу алдын ала жазылган жол менен баратат, бирок аны кармап берген адамдын шору куруйт. Ал адам туулбай туна чөксө ага жакшы болмок!»

Эгебиздин кечки тамагы

(Матай 26.26-30; Лука 22.14-20; Коринфтиктерге I. 11.23-25)

22 Алар тамактанып жатышканда Иса нанды алды да Кудайдан бата тилеп, аны сындырып, шакирттерине бөлүп берди. «Муну алгыла, — деди ал, — бул менин денем.» 23 Анан чөйчөктү алып, Кудайга шүкүрчүлүк айтып, аларга берди. Баары андан ичишти. 24 Анан Иса аларга мындай деди: «Бул көп адамдар үчүн төгүлүүчү жаңы келишимдин каны. 25 Силерге бир чындыкты айтып коёюн: Кудай падышалыгында жаңы шарап иче турган күнгө чейин жүзүмдүн жемишинен ичпейм.» 26 Ушундан соң алар гимн ырдашты да сыртка чыгып, Зайтун Тоосуна жөнөштү.

Иса Петирдин баш тартып кетерин алдын ала айтат.

(Матай 26.31-35; Лука 22.31-34; Жакан 13.36-38)

27 Иса аларга: «Ушул түнү баарыңар менден баш тартып кетесиңер, анткени ыйык жазмалардагы: 'Чабанын жаткыза чабам, анан койлору чачырап кетет' деген сөз аткарылышы керек. 28 А бирок кайра тирилген соң мен силерди Галилеядан тосуп алам», — деди. 29 Ошондо Петир: «Баары баш тартып кетсе да мен сенден эч качан баш тартпайм!» — деди. 30 Иса ага: «Сага чындыкты айтып коёюн: ушул түнү корооз эки ирет кыйкыргычакты сен менден үч ирет баш тартып кетесиң!» — деди. 31 Петир болсо айтканынан кайтпай: «Сени менен бирге өлө турган болсом да сени танып кетпейм!» — деди.

Башка шакирттери да ушундай дешти.

Гефсиманиядагы сыйынуу

(Матай 26.36-46; Лука 22.39-46)

32 Ушундан соң алар Гефсимания деген жерге келишти. Анан Иса шакирттерине: «Мен сыйынып келгичекти ушул жерде олтура тургула», — деди. 33 Анан өзү менен Петирди, Жакыпты жана Жаканды алып барды. Жаны кыйналып, катуу кайгыга батты. 34 «Жаным өлгүдөй кыйналып турат, — деди ал, — силер уктабай ушул жерде сергек олтуруп тургулачы.» 35 Анан бир аз ары жакка басып барып, жерге жыгылды да эгер мүмкүн болсо ушу алдыда турган сааттын ага тийбей өтүп кетишин суранып сыйынды. 36 «Ата, о Атаке, — деди ал, — эгер сага мүмкүн болсо ушул азап чөйчөгүн мага тийгизбей өткөрүп жиберегөр! Бирок... менин каалаганымдай эмес, сенин каалаганыңдай болсун.» 37 Кайра келип, үч шакиртинин уктап жатканын тапты. Ошондо Петирге: «Ысман! Уктап жатасыңбы! Бир саат уктабай олтура албадыңбы? 38 Азгырыкка кирип кетпөө үчүн сергек болуп, сыйынгыла! Рух сергек, ал эми дене болсо алсыз. 39 Анан кайра ары барып, кайрадан баягы сөздөрдү айтып сыйынды. 40 Кайра келип, шакирттеринин дагы уктап жатышканын көрдү, анткени алардын кирпиктери жабышып, уйку басып калган эле. Ошондуктан эмне деп жооп беришти билишпеди. 41 Yчүнчү күнү келгенде мындай деди: «Дагы эле уктап, эс алып жатасыңарбы! Болду! Саат чыкты! Адам Уулу күнөөкөрлөрдүн колуна кармап берилгени турат! 42 Тургула, кеттик. Тигине, мени кармап бере турган киши келип калды.

Исанын кармалышы

(Матай 26.47-56; Лука 22.47-53; Жакан 18.3-12)

43 Иса сөзүн аяктай электе Он экиинин бири болгон Жүйүт келип калды. Жанында дин башчылары, дин мугалимдери жана иудей аксакалдары тарабынан жиберилген, кылыч, токмок менен куралданган жоон топ эл бар эле. 44 Исага чыккынчылык кыла турган киши аларга: «Кимдин бетинен өбө турган болсом, силер каалаган киши ошол. Кармагыла да өтө сактык менен алып кеткиле», — деди. 45 Анан дароо Исага басып келип: «Рабби!» — деди да бетинен өптү. 46 Аркасындагылар ошол замат Исага кол салышып, аны кармашты. 47 Ошерде тургандардын бири кылычын сууруп алып, шилтеп жиберип, дин башчынын кулунун кулагын шылый чапты. 48 Ошондо Иса: «Мени кармаш үчүн каракчыга каршы аттангандай кылыч, токмок менен куралданып чыгыпсыңар да. 49Күндө ибадатканда араңарда болуп, силерге таалим берип жүргөнүмдө эмне үчүн кармаган жок элеңер? Бирок, мейли, ыйык жазмалардагы сөз ордунан чыксын.» 50 Ошондо Исаны жалгыз таштап баары качып кетишти. 51 Жылаңач этин кездеме менен орогон бир жаш улан Исанын артынан баратты. Жоокерлер аны шап учтай калганда, 52 орогон кездемесин таштай салып, ал да алардан качып кетти.

Иса Жогорку Кеңештин алдында

(Матай 26.57-68; Лука 22.54, 55, 63-71; Жакан 18.13, 14, 19-24)

53 Ошентип Исаны динбашчынын алдына алып келишти. Бардык дин кызматкерлери, аксакалдар жана дин мугалимдери ошол жерге чогулушту. 54 Петир алыстан Исанын артынан келе жатты. 55 Дин башчылар менен жогорку кеңештин бардык мүчөлөрү болсо Исаны өлүм жазасына кесиш үчүн себеп издешти, бирок таба алышпады! 56 Жалган күбөлүк айткандар көп болду бирок алардын күбөлүктөрүнүн бири-бирине дал келгени табылбады. 57 Ошондо бир нече киши ордуларынан туруп, Исага каршы мындай деген жалаа жабышты: 58 «Биз мунун: 'Мен мынабул адам жасаган ибадаткананы талкалайм да үч күндөн кийин адам жасабаган башкасын тургузамын' дегенин укканбыз. 59 Алардын мындай күбөлүгү да бири-бириникине дал келбеди. 60 Ошондо дин башчы ортого чыгып, Исага: «Алардын сага каршы айткан күбөлүктөрүнө жооп кылып айтаар эч нерсең жокпу?» — деди. 61 Иса болсо эч нерсе деп жооп берген жок. Ошондо дин башчы Исага: «Мубарек Кудайдын уулу — Машаяк сенсиңби?» — деп сурады. 62 «Менмин, — деди Иса аларга жооп берип, — силер Кудурети күчтүү Кудайдын оң кол жагында Олтурганды жана асман булуттарынын үстүндө Келатканды көрүшөт.» 63 Ошондо дин башчы кийимин тытып жиберип: «Бизге башка күбөлөрдүн эмне кереги бар? 64Мунун акаарат айтканын баарыңар уктуңар! Буга эмне дейсиңер?» — деди. Жыйналгандардын баары бир ооздон аны өлүмгө татыктуу деп чечим чыгарышты. 65 Кээ бири Исанын бетине түкүрүшүп, көзүн жаап, жаакка чаап: «Кана, ким урду айтып берчи!» — дей башташты. Кызматкерлер да аны бетке ургулашты. 66 Петир төмөн жакта короодо турганда дин башчынын кызматчы аялдардынын бири келип, 67 оттун жанында жылынып турган Петирди көрдү да ага тигиле тиктеп: «Сен Назареттик Иса менен бирге болгон болчусуң!» — деди. 68 Петир болсо: «Эмне деп жатканыңды билбейм да, түшүнбөйм да!» — деп танып кетти. 69 Кызматчы аял аны кайрадан көрүп, ошол жерде тургандарга: «Бул ошолордун бирөөсү», — деп айта баштады. 70 Петир дагы танып кетти. Бир аздан кийин ошол жерде тургандар Петирге: «Сен чындап ошолордун бирисиң, анткени сен галилеялыксың, сүйлөгөнүң да ошолордукундай экен», — дей башташты. 71 Петир болсо: «Силер айтып жаткан бул кишини тааныбайм», — деп карганып-шиленип кирди. 72 Ушул убакта корооз экинчи ирет кыйкырды. Ошондо Петир Исанын: «Корооз эки ирет кыйкыргычакты сен менден үч жолу танып кетесиң», — деген сөзүн эстеди. Анан боздоп, ыйлай баштады.

15

Иса Пилаттын алдында

(Матай 27.1, 2, 11-14; Лука 23.1-5; Жакан 18.28-38)

1 Таңазанда дин башчылар шашылыш түрдө аксакалдар, дин мугалимдери жана синедриондун бардык мүчөлөрү менен жолугушуп, кеңеш курушту да Исаны байлап, Пилатка алып барышып, анын колуна тапшырышты. 2 Пилат Исадан: «Сен иудейлердин падышасысыңбы?» — деп сурады. Иса: «Өзүңүз айтып жатасыз», — деди. 3 Дин башчылар Исага көп айыптарды тагышты, 4 ошондуктан Пилат аны кайрадан: «Жооп бергиң келбейби? Карачы, сага каршы канча айыптар айтылууда!» — деди. 5 Иса эч кандай деп жооп бербегендиги Пилатты таң калтырды.

Исанын өлүмгө кесилиши

(Матай 27.15-26; Лука 23.13-25; Жакан 18.39-19.16)

6 Ар бир майрамда болсо Пилат алар сураган бир кылмышкерди бошотуп берчү. 7 Ошол убакта көтөрүлүш убагында өзүнүн шериктери менен киши өлтүргөн бир Бараббас деген киши түрмөдө олтурган. 8 Эл Пилаттын адатта алар үчүн кылган ишин талап кылып, чуулдай башташты. 9 Пилат аларга: «Силерге иудейлердин падышасын бошотуп беришимди каалайсыңарбы?» — деди. 10 Пилат Исаны дин башчылар көрө албастыктан кармап берген абдан жакшы билип туруп ушундай деди. 11 Дин башчылар болсо элди Бараббасты бошотуп берүүнү суроого козутушту. 12 Пилат элге дагы бир кайрылып: «Анда [силер] иудейлердин падышасы [деп атаган кишини] эмне кылышымды [каалайсыңар?] — деди. 13 Алар: «Айкаш жыгачка када!» — деп кыйкырышты. 14 Пилат аларга: «Ал кандай жамандык кылды?» — деди. Бирок алар мурдагыдан да катуу ызы-чуу түшүп: «Аны айкаш жыгачка керип сал!» — деп бакырышты. 15 Пилат болсо элге жагыныш үчүн аларга Бараббасты бошотуп берди да Исаны сабаттырып, айкаш жыгачка кадап салууга буйрук кылды.

Исанын жоокерлерер тарабанынан мазакталып, кордолушу

(Матай 27.27-31; Жакан 19.2, 3)

16 Желдеттер Исаны короонун ичинде, б.а. преторияга алып барышты да бүт полкту чогултушту. 17 Исага кызыл чапан жабышты. Тикенектен таажы өрүп башына кийгизишти 18 да: «Салам, иудейлердин падышасы!» — деп шылдыңдай башташты. 19 Башына таяк менен чабышып, ага түкүрүшүп, чөгөлөй калып, жүгүнүп жатышты. 20 Мазактап бүтүшкөндө кызыл чапанды сыйрып алышып, өзүнүн кийимдерин кайра кийгизишти да айкаш жыгачка кадаганы алып жөнөштү.

Исанын айкаш жыгачка керилиши

(Матай 27.32-44; Лука 23.26-43; Жакан 19.17-27)

21 Жолдо талаадан кайтып келе жаткан Искендер менен Руфустун атасы Ысманды жолуктуруп, ага Исанын айкаш жыгачын зордоп көтөртүп коюшту. 22 Ошентип Исаны Голгота (мааниси: Баш сөөк жайы) деген жерге алып келишти. 23 Ал жерден ага мирра деп аталган чөп кошулган шарап беришти. Бирок Иса аны ичкен жок. 24 Исаны айкаш жыгачка кадагандар кимисине кайсы бөлүгү тиер экен деп чүчү кулак кармашып, кийимдерин бөлүп жатышты... 25 Саат үчтөргө жакындаганда Исаны айкаш жыгачка кадашты. 26 Анын айыбын көрсөтүп турган тактада: «Иудейлердин падышасы» деген жазуу бар эле. 27 Аны менен кошо дагы эки каракчыны айкаш жыгачка кадашты: бирин оң жагына, экинчисин сол жагына.

29Өтүп бараткандар Исаны сөгүшүп, баштарын чайкашып: «Ха, ибадаткананы бузуучу жана үч күндө кайра тургузуучу! 30 Айкаш жыгачтан түшүп, өзүңдү куткарбайсыңбы?» — дешти. 31 Ошондо эле дин башчылар менен дин мугалимдери да Исаны мазакташып, бири-бирине: «Башкаларды куткарчу, өзүн болсо куткара албайт! 32 Машаяк, Израилдин падышасы, айкаш жыгачтан түшсүн, биз ага ишенели!» — дешти. Аны менен кошо кадалган берки экөө да аныкордоп жатышты.

Исанын өлүмү

(Матай 27.45-56; Лука 23.44-49; Жакан 19.28-30)

33 Чак түштө күн тутулуп, үч саат бою жерди караңгылык басып турду. 34Саат үчтө Иса катуу үн менен: «Елои, елои, лема, сабахвани? (Мааниси: Кудайым ай, Кудайым ай, эмне үчүн сен мени таштап кеттиң?) — деп боздоп жиберди. 35 Ошол жерде тургандардан бирөөлөр: «Карасаңар, Илиясты чакырып жатат», — дешти. 36Бирөөсү жүгүрүп барып, соргучту мусалдаска малып, таяктын учуна сайып алып, Исанын оозуна такады да: «Токтогулачы, Илияс келип, аны айкаш жыгачтан чыгараар бекен!» — деди. 37 Иса болсо катуу кыйкырды да жан таслим болду. 38Ибадатканадагы илинип турган көшөгө башынан аягына чейин кап ортосунан айрылды. 39 Айкаш жыгачтын маңдайында турган жүзбашы Исанын кандайча өлгөнүн көрдү. 40 Ошол жерде аялдар да бар болчу. Алыстан карап турган бул аялдардын арасында магдалалык Мария, кичүү Жакып менен Жусуптун апасы Мария жана Салима да турган. 41 Булар Исаны Галилеядан бери ээрчип келишкендер жана ага кызмат кылышкандар эле. Булардан башка да Иса менен бирге Иерусалимге келген көптөгөн аялдар турду.

Исанын көргө коюлушу

(Матай 27.57-61; Лука 23.50-56; Жакан 19.38-42)

42-43 Ариматиялык Жусуп келгенде кеч кирип калган. Жусуп Кудайдын Падышачылыгын өзү да күтүп жүргөн, синедриондун кадыр-барктуу мүчөсү болчу. Ошол күн майрамга даярдануу күнү, б.а. ишембинин алдындагы күн болгондуктан ал Пилаттын алдына тартынбай кирип барды да андан Исанын сөөгүн берүүнү сурады. 44 Пилат Исанын кыска эле убакыттын ичинде өлүп калганын укканда таң калды. Жүзбашыны чакырып алып: «Исанын өлгөнүнө көп эле убакыт өттүбү?» — деп сурады. 45 Жүзбашынын жообун уккан соң Жусупка Исанын сөөгүн берди. 46 Жусуп ак кепин сатып алды да денени айкаш жыгачтан түшүрүп, ошого ороп, аскада оюлуп жасалган үңкүргө койду. Анан чоң ташты томолотуп келип, үңкүрдүн оозун жапты. 47 Магдалалык Мария менен Жусуптун энеси Мария Исанын сөөгүн кайда коюшканын карап турушту.

16

Исанын кайра тирилиши

(Матай 28.1-8; Лука 24.1-12; Жакан 20.1-10)

1 Ишемби күнү өткөндөн кийин магдалалык Мария, Жакыптын энеси Мария жана Салима болушуп, Исанын денесин [салт боюнча] майлап келүү үчүн жыттуу майларды сатып алышты. 2 Анан ишемби күнү, таңазанда бейитке жөнөштү. 3 Жолдо өз ара: «Ташты ким жылдырып берер экен?» — деп сүйлөшүп баратышты. 4 Бирок көз чаптырышса таш жылып калыптыр! Таш болсо абдан чоң болчу. 5 Көргө кирип, оң тараптан ак кийим кийген бир уланды көрүштү жана үрөйлөрү учту. 6 Улан болсо: «Коркпогула! Силер айкаш жыгачка кадалган назареттик Исанын издеп жүрөсүңөр! Ал тирилип кетти, бул жерде жок! Анын сөөгү коюлган жер мына. 7 Эми болсо баргыла да шакирттерине, алардын ичинде Петирге да ал силерди Галилеялан тосуп аларын айткыла! Өзү айткандай аны силер ошол жактан көрөсүңөр», — деди. 8 Айран таң калып, коркунучтан калтыраган аялдар көрдөн чыгып, чуркап жөнөштү. Бул окуядан жүрөктөрү түшүп, эч кимге эч нерсе айтышпады.

Соңку сөз

Исанын магдалалык Марияга көрүнүшү.

(Мат. 28.9, 10; Жакан 20.11-18) 9 [Иса ишемби күнү таңазанда тирилген соң жети жинди ичинен кубалап чыгарган магдалалык Марияга биринчи көрүндү. 10 Мария боздоп ыйлап олтурушкан шериктерине барып муну айтып берди. 11 Бирок алар Исанын тирүү экенин жана Мариянын аны көргөндүгүнө ишенишкен жок.

Исанын эки шакиртине көрүнүшү

(Лука 24.13-35)

12 Мындан соң Иса айылга бара жатышкан эки шикиртине башкача кейипте көрүндү. 13 Эки шакирт кайтып келип калгандарына айтып беришти. Буларга да башкалары ишенишпеди.

Исанын чогулуп олтурган он бир шакиртине көрүнүшү

(Матай 28.16-20; Лука 24.36-49; Жакан 20.19-23; Элчи 1.6-8)

14 Баарынан кийин Иса тамактанып олтурушкан он бир шакиртине көрүндү. Иса шакирттерин урушту, анткени аларда ишеним жок болчу жана жүрөктөрү катуу болгондуктан анын тирилгенин көргөндөргө ишенбей коюшту. 15Анан Иса аларга мындай деди: «Бүт жер жүзүн кыдырып, бардык адамдарга жакшы кабарды жарыя кылгыла. 16 Ким ишенип, чөмүлдүрүлсө, ал куткарылат. Ал эми ким ишенбесе ал айыпталынат. 17 Ишенгендерди бул жышаандар коштойт: алар менин атым менен жин-шайтандарды кубалашат, жаңы тилдерде сүйлөшөт, 18 жыландарды кармап алышса же уу ичип алышса зыян тартышпайт, ооруулууларга кол коюшат жана алар айыгып кетишет.»

Исанын көккө көтөрүлүшү

(Лука 24.50-53; Элчи 1.9-11)

19 Ушул сөздөрдү айтып бүткөндө Иса Теңир көккө көтөрүлүп, Кудайдын оң жагына олтурду. 20 Шакирттер болсо бардык жерлерде жакшы кабарды таратып жүрүштү. Эгебиз аларга жар болуп, алардын сөзүн кереметтүү жышаандар менен ырастап жатты.]

[Мария Петир менен анын шериктерине барып аялдарга айтылган сөздүн баарын кыскача айтып берди. Ушундан соң Иса шакирттери аркылуу күн чыгыштан күн батышка чейин түбөлүк куткарылуунун ыйык жана өлбөс-өчпөс кабарын жайды.]

(Толук версиясы:  pdf doc)
1-3-баптар   4-7-баптар  8-11-баптар 

      РЕСУРСТАР
      Жараткан Кудай ким?
      Иса Машаяк ким?
      Ким мени куткарат?

      Audio
      Photo
      Video
      Кыргызча Библия
      Библия на русском
      Download Bible
      Пайдалуу кеңештер
      Суроо-жооптор
      Глoссарий
           


© 2010 Bishkek, Kyrgyzstan

Hosted by uCoz