Ru  En

ЖАҢЫ КЕЛИШИМ
Матайдын кабары
Марктын кабары
Луканын кабары
Жахандын кабары
Элчилердин иштери
Римге кат
Коринфке 1-кат
Галатага кат
Эфеске кат
Филипияга кат
Колосага кат
Салоникага 1-кат
Салоникага 2-кат
Тимотейге 2-кат
Титке кат
Филемонго кат
Жакыптын каты
Петирдин 1-каты
Петирдин 2-каты
Жахандын 1-каты
Жахандын 2-каты
Жахандын 3-каты
Яхуддун каты
Жаханга көрүнгөн аян

ЭСКИ КЕЛИШИМ
Башталыштар
Египеттен чыгуу
Даталар 1, 2, 3
Забур
Акылмандык
Ашыктык ыры
Иcаия пайгамбар
Амос пайгамбар
Абди пайгамбар
Жунус пайгамбар
Нахум пайгамбар
Акай пайгамбар
Закария пайгамбар
Малахия пайгамбар
Download Bible

МАРКТЫН СYЙYHЧY КИТЕБИ
(Толук версиясы:  pdf doc)
4-7-баптар   8-11-баптар  12-16-баптар 

1

Яхья чөмүлдүрүүчүнүн чакырыгы

(Матай 3.1-12; Лука 3.1-18; Жакан 1.19-28)

1 Иса Машаяктын жакшы кабары. 2Исаия пайгамбар аркылуу айтылгандай:

   «Мына, мен сенин алдыңан кабарчымды жиберип жатам.

   Ал сага жол даярдайт».

3 1.3: «Кимдир-бирөө чөлдө кыйкырып, чакырык салып жүрөт:

   "Эгебиздин жолун даярдагыла,

   Басар жерин түздөгүлө" ».

4 Чөлдө Жакыя пайда болуп, адамдарды сууга чөмүлдүрүп, күнөөлөрдөн кечирилиши үчүн ойду өзгөртүп, сууга чөмүлүү керек экендигин жар салып жүрдү. 5 Бүткүл Иудея аймагы менен иерусалимдиктер ага барышып, күнөөлөрүн моюнга алып, өздөрүн сууга чөмүлдүртүп жатышты. 6 1.6: Жакыя болсо төөнүн жүнүнөн жасалган кийим кийип, кайыштан белбоо тагынып, чегиртке менен жапайы аарынын балын жеп тамактанчу. 7 Ал: «Арка жагыман менден алда канча кудуреттүү Бирөө келатат. Мен эңкейип анын сандалынын боосун чечкенге да татыксызмын. 8 Мен силерди сууга чөмүлтөм, ал болсо силерди Ыйык Рухка чөмүлтөт!» — деп жар салды.

Исанын сууга чөмүлүшү жана шайтандын сыноолорунан өтүшү

(Матай 3.13-4.11; Лука 3.21, 22; 4.1-13)

9 Ошол күндөрдө Иса Назареттен келип, Иордан дарыясында Яхья тарабынан сууга чөмүлдүрүү расмисинен өттү. 10 Суудан чыкканда асмандын ачылганын жана Ыйык Рухтун көгүчкөн сымал үстүнө түшүп келатканын көрдү. 11 1.11: Ошондой эле асмандан үн чыкты: «Сен менин сүйүктүү Уулумсуң. Менин ак тилегим сенде.»

12 Ушундан соң Рух Исаны дароо ээн талаага алып кетти. 13 Ээн талаа эрме чөлдө жана жапайы жаныбарлардын арасында Иса кырк күндөй Шайтандын сыноосунан өттү. Периштелер болсо ага кызмат кылышты.

Исанын балыкчыларды өзүнө шакирт кылуу үчүн чакырышы

(Матай 4.12-22; Лука 4.14, 15; 5.1-11)

14 Яхья камалган соң Иса Галилея аймагына келип, мындай деп Кудайдын жакшы кабарын жарыялады: 15 «Убакыт-саат келип, Кудайдын падышачылыгы жакындап калды! Күнөөлөрүңөрдөн баш тартып, жакшы кабарга ишенгиле!» 16 Галилея көлүнүн жанынан өтүп бара жатып, Ысман менен анын иниси 1.16: Идристи көрдү. Алар балыкчылар болушкандыктан көлгө тор салып жатышкан. 17 Иса аларга: «Менин аркаман ээрчигиле, силерди адамдарды кармагыч кылам!» — деди. 18 Алар ошол замат торлорун таштап, ээрчип жөнөштү. 19 Иса ал жерден бир аз узаганда кайыкта олтуруп алып, торлорун оңдоп жатышкан Зебедейдин балдары: Жакып менен Жаканды көзү чалды. 20 Көрөрү менен аларды өзүнө чакырды. Алар болсо атасы менен мардигерлерди кайыкка калтырып, Исаны ээрчип жөнөштү.

Кара күчкө байланган киши

(Лука 4.31-37)

21 Иса шакирттери менен бирге Капарнаумга келип, ишемби күндөрү синагогада таалим бере баштады. 22 Исанын таалимине эл таң калды, анткени ал дин мугалимдериндей эмес, бийлиги бардай таалим берчү. 23 Алардын синагогасында кара күчкө байланган бир киши бар эле. Ошол киши: 24 «Биз менен сенин эмне ишиң бар, назареттик Иса! Шорубузду шорподой кайнатканы келдиңби, ыя! Бил-е-е-м, сенин ким экениңди, Кудайдын ыйыгысың». 25 Иса болсо жинге тыюу салып: «Yнүңдү өчүр да андан чыгып кет!» — деп буйруду. 26 Кара күч жанагы кишини калчылдатып, катуу чаңырык менен андан чыгып кетти. 27 Баарынын үрөйлөрү учуп бири-биринен: «Бул эмне? Жаңы окуубу? Бу кишинин жиндерге да бийлиги өтүп, аларды баш ийдирип жатпайбы!» — деп сурашты. 28 Ошентип Иса тууралуу кабар Галилея аймагына чагылгандай тез тарап кетти.

Исанын көптөгөн адамдарды айыктырышы

(Матай 8.14-17; Лука 4.38-41)

29 Синагогадан чыгып, Иса Жакып жана Жакан менен бирге Ысман менен Идристин үйүнө келди. 30 Ысмандын кайненеси ысытма болуп ооруп төшөктө жаткан. 31 Иса ооруулууга жакын басып келип, анын колун кармап, өйдө тургузду. Ошол замат ысытма аялды таштап кетти да аял Исаларды коноктой баштады.

32 Кеч кирип, күн батканда болсо эл Исага бардык ооруулуулары менен кара күчкө чалдыккандарын алып келишти. 33 Бүт шаар эли Иса турган үйдүн эшигинин алдына чогулуп калды. 34 Иса ар кандай ооруулар менен ооруган көптөгөн адамдарды айыктырды, көптөгөн жиндерди кууп чыкты жана жиндерге сүйлөгөнгө тыюу салды, анткени алар Исанын ким экенин билишчү.

Исанын Галилеядагы таалими

(Лука 4.42-44)

35 Иса эртеси күнү таңазанда туруп, үйдөн чыкты да ээн талаага барып, ошол жерде Кудайга сыйынды. 36 Ысман менен анын шериктери Исанын аркасынан аны издеп барышып, 37 табышкан соң: «Баары сени издеп жүрүшөт!» — дешти. 38 Иса аларга: «Жүргүлө, башкаларга да таалим берүүм үчүн жакын жердеги айылдарга баралы. Анткени мен ошол үчүн келгем», — деди.

39 Ошентип Иса бүткүл Галилея аймагын кыдырып, алардын синагогаларында таалим берип, адамдарды жиндерден бошотуп жүрдү.

Исанын пес ооруулуу адамды айыктырышы

(Матай 8.15-4; Лука 5.12-16)

40 Бир пес ооруулуу адам Исага келип, [чөк түшүп,] мындай деп жалдырады: «Эгер кааласаңыз, мени тазалай аласыз.» 41 Иса бу кишиге боору ооруп, колун сунуп ага тийгизди да: «Каалайм, тазалан!» — деди. 42 Ушул сөз чыгаары менен дароо эле тиги кишинин денеси пестен арылып, тазарып калды. 43 Иса анын көзүнө тике карап, катуу эскертип: 44 «Абайлагын, эч кимге бул тууралуу ооз аччу болбо, бирок диний кызматкерге бар да өзүңдү текшерт. Анан эл алдында тазарганыңдын далили катары Муса буйруган курмандыкты бер!» — деди. 45 А бу киши болсо мындай чыгаары менен элдин баарына болгон окуяны жар салып, айтып кирди. Ошондон улам Иса шаарга ачык кире албай, сыртта, ээн талааларда калууга аргасыз болду.

Эл болсо Исага туш-тараптан агып келип жатты.

2

Исанын шал ооруулуу адамды айыктырышы

(Матай 9.1-8; Лука 5.17-26)

1 Арадан бир аз күн өтүп, Иса кайрадан Капарнаумга келди жана анын үйдө экени баарына маалым болду. 2 Алеки саата көптөгөн эл жыйылып, эшигинин алдына топурап толуп кетишти. Иса болса аларга Кудайдын сөзүнөн таалим бере баштады. 3 Аңгыча шал оорулууну көтөрүп төрт киши келишип, 4 элдин көптүгүнөн Исага жакындай албай, үйдүн үстүн ачып, төбөсүн тешишти да ооруулууну төшөнчүсү менен кошо төмөн түшүрүштү. 5 Иса алардын ишенимин көрүп, шал оорулуу адамга: «Балам, сенин күнөөлөрүң кечирилди!» — деди. 6 Ошол жерде олтурушкан диний мугалимдердин кээ бирөөлөрү өздөрүнчө: 7 «Мынабу эмне деп жатат! Бул Кудайга акараат келтирип жатат! Күнөөлөрдү Кудайдан башка ким кечире алат!» — дешти.

8 Алардын бул оюн дароо туя койгон Иса мындай деди: «Силер эмне үчүн мындай ойлоп жатасыңар? 9 'Күнөөлөрүң кечирилди!' деген жеңилби же 'Төшөгүңдү ал да бас!' дегенби? 10 Билип алгыла, Адам Уулунун жер бетиндеги күнөөлөрдү кечирүүгө бийлиги бар!» Анан шал кишиге: 11 «Сага айтып жатам: тур, төшөгүңдү ал да бас!» — деди. 12 Шал оорулуу киши ошол замат тура калып, төшөгүн алды да баарынын көз алдында сыртка чыгып кетти. Баары жакаларын кармашып: «Ой тообо, эч качан мындай нерсени көргөн эмес элек!» — дешип Кудайды даңкташты.

Исанын Левийди шакирттикке тандашы

(Матай 9.9-13; Лука 5.27-32)

13 Иса үйдөн чыгып, кайрадан Галилея көлүнүн жээгине барды. Ошол жерге келген элдин баарына таалим берди. 14 Өтүп баратып, салык жыйноочу жайдын жанында олтурган Алфайдын уулу Левийди көрдү да ага: «Менин жолума түшүп, аркаман ээрчи» — деди. Левий дароо ордунан туруп, Исаны ээрчип жөнөдү.

15 Кийинчерээк Иса шакирттери менен бирге Левийдин үйүндө 2.15 конок болуп, дасторкондун жанында жамбаштап жатты. Көптөгөн салыкчылар менен күнөөкөр деп четке кагылгандар да Иса менен бир дасторкондон тамак жеп жатышты. 16 Исанын салыкчылар жана күнөөкөрлөр деп четке кагылган адамдар менен бирге олтуруп тамак жеп олтурганын көрүшкөн дин мугалимдери менен фарисейлер анын шакирттерине: «Эмне үчүн бул салыкчылар менен күнөөкөрлөргө кошулуп, бир дасторкондон тамак жейт?» — дешти. 17 Муну уккан Иса: «Дарыгерге ден-соолугу чыңдар эмес, оорулуулар муктаж. Мен тобо келтирүүгө такыбааларды эмес, күнөөкөрлөрдү чакырууга келдим», — деди. 18 Яхьянын шакирттери жана фарисейлер орозо тутуп жүрүшкөн. Ошондуктан кайсы бирөөлөр Исага келишип: «Яхьянын шакирттери менен фарисейлердин шакирттери орозо тутушат, а эмне үчүн сенин шакирттериң тутушпайт?» — дешти.

19 Иса аларга мындай жооп берди: «Күйөө бала менен чогуу үйлөнүү тою болуп жаткан үйдө тойлоп жатышкандарды орозо туттурууга болобу? Күйөө бала араларында турган кезде аларды орозо туттурууга болбойт! 20 Алардын арасынан күйөө бала алына турган күндөр келет, алар орозону ошондо тутушат.

21 Жаңы кийимден алынган жамакты эски кийимге эч ким жамабайт, анткени жаңы жамак эски кийимди айрып, жыртыгын мурдагысынан да чоң кылып салат. 22 Эч ким жаңы шарапты эски чаначка куйбайт, анткени жаңы шарап чаначты жыртып чыгып, өзү да төгүлүп калат, чаначтарды да жарактан чыгарат. Ошондуктан жаңы шарапты жаңы чаначка куюш керек.»

Ишемби маселеси

(Матай 12.1-8; Лука 6.1-5)

23 2.23: Ишемби күндөрүнүн биринде Исага эгин талаасын аралап өтүүгө туура келди. Жолдо баратканда шакирттери эгиндин башынан жулуп, жей башташты. 24 Муну көргөн фарисейлер Исага: «Карачы, шакирттериң ыйык ишембинин тартибин бузуп жатышат!» — дешти .

25 Иса аларга: «Карды ачып, жегенге бир нерсе табалбай турганда Дауддун эмне кылганы силерге окулган жок беле? Дауд өзү да, жанындагы адамдары да ачка болуп айласы кетип турганда 26Кудайдын үйүнө кирип, Кудайга багышталган нанды жеп койгон. Бул Абиафар баш диний кызматкер болуп турганда болгон. Мыйзам боюнча ал нандан диний кызматкерлер гана жегенге укуктуу болушкан, бирок Дауд андан өзү жеп, ал тургай жанындагы адамдарына да берген», — деди.

27 Иса сөзүн мындайча аяктады: «Адам ишемби үчүн эмес, тескерисинче ишемби адам үчүн жаратылган! 28 Ошондуктан Адам Уулу ишембинин да кожоюну.»

3

Колуна шал тийген адам

(Maтай 12.9-14; Лука 6.6-11)

1 Иса кайрадан синагогага келди. Синагогада колу сенейип, катып калган бир адам бар эле. 2 Ошол кишини ишемби болгонуна карабай айыктырар бекен деп, Исаны айыпка жыгуунун амалын издеп, алдыртан акырын байкап турушту. 3 Иса болсо колу шал адамга: «Ортого чык», — деди. 4 Анан тигилерге кайрылып: «Ишембиде жакшылык кылуу керекпи же жамандыкпы? Жанды куткаруу керекпи же кууратуу керекпи?» — деди. Алар болсо унчугушкан жок. 5 Иса аларды каар менен кыдырата карап алды да жанагы колу шал кишиге: «Колуңду сун!» — деди. Тигил колун сунар замат айыгып кетти. 6 Ошондо фарисейлер сыртка чыгышып, Ирод партиясынын мүчөлөрү менен чогулушуп, алар менен бирге Исага каршы план түзүштү.

Көл жээгиндеги калың эл

7 Иса шакирттери менен бирге Галилея көлү тарапка басып кетти. Галилея, Иудея аймактарынан, 8 Иерусалимден, Иордандын чыгыш тарабындагы Идумея аймагынан, Тир жана Сидон шаарларынын айланасынан келген эл Исанын кылганын угушуп, ага жоон топ болуп агылып жатты. 9 Топураган көп элдин жөөлөшкөнүнөн улам Иса шакирттерине: «Мага бир кайык даярдагыла», — деди. 10 Иса көп адамдарды айыктырган болчу, ошондуктан оорулуулар ага өздөрүн тийгизүүгө жулунуп жатышты. 11 Жин ооруулуулар болсо Исаны көргөндө алдына кулап: «Сен Кудай Уулусуң!» — деп чаңырып жатышты.

12 Иса болсо жиндерге: «Менин ким экенимди айтпагыла!» — деди.

Исанын он эки шакирттин элчилик кызматына дайындашы

(Maтай 10.1-4; Лука 6.12-16)

13 Анан Иса тоого чыгып, өзү тандап алган бир нече кишини чакырып алды. Келишкенде 14-15 жар салуу үчүн жана оорууларды айыктырып, жиндерди кубалай ала турган бийликке ээ болсун деп адардын арасынан он экисин тандап алды (да элчилер деп атады.) 16 Төмөндө ошол эки элчинин аттары: Ысман (Иса ага Петир деген ат койду), 17 Зебедей уулу Жакып жана анын иниси Жакан (Иса аларды Боанергелер деп атады, аттын мааниси «Күркүрөктүн уулдары»), 18 Идрис, Филип, Бартоломай, Матай, Фома, Алфай уулу Жакып, Фаддай, каналык Ысман, 19 ошондой эле Жүйүт Искариот (бул киши кийин Исага чыккынчылык кылат).

Иса жана Беелзебул

(Матай 12.22-32; Лука 11.14-23; 12.10)

20 Ушундан соң Исалар үйгө келишти. Кайрадан бир заматта эл жыйылып, шам-шум этип алууга да мүмкүнчүлүктөрү болбой калды. 21 Бул тууралуу кабар Исанын жакындарына жеткенде алар Исаны алып кетүү үчүн келишти, анткени эл: «Бул акылынан адашыптыр», — деп сөз кылып жаткан болчу.

22Иерусалимден келген кээ бир дин мугалимдери болсо: «Мунун ичинде Беелзебул бар! Бул жиндерди жиндердин башчысынын кудурети менен кубалап жатат», — дешти.

23 Ошондо Иса аларды чакырып алып мындай деген нускоолуу аңгеме айтты: «Кантип Шайтан Шайтанды кубалай алат? 24 Эгер мамлекеттин ичинде ырк кетип, бөлүнүп-жарылса, анда ал тура албайт. 25 Эгер үй-бүлөнүн ыркы кетсе, бузулат. 26 Ошонун сыңарындай эгер Шайтан өзүнө өзү каршы чыгып, бөлүнүп жарылса, анда соо калбайт, жакында соодасы бүтөт.

27 «Адегенде таңып салмайын, эч ким алдуунун үйүнө кирип, буюмдарын тоной албайт. Таңып салса, анда анын үйүндөгү буюмдарын тоноп кете алат. » 28 «Силерге чындыкты айтып жатам: адам баласынын бардык күнөөлөрү да, ар кандай мүмкүн болгон ооз кесирликтери да кечирилет. 29бирок ким Ыйык Рухка тил тийгизсе, анда ал эч качан кечирилбейт. Андай адам түбөлүк отко ташталганга татыктуу.» ( 30 Иса бул сөздү кээ бир адамдардын: «Буга жин тийиптир!» — дегенинен улам айтты.»)

Исанын Энеси жана бир туугандары

(Матай 12.46-50; Лука 8.19-21)

31 Ушундан соң Исанын энеси менен бир туугандары келишип, сырттан туруп, аны чакыртышты. 32 Исанын айланасында толтура адамдар олтурган. Алар Исага: «Карачы, энең менен бир туугандарың келип, сыртта сени чакырып жатышат,» — дешти.

33 «Менин энем менен бир туугандарым кимдер?» — деди аларга Иса. 34 Анан айланасында олтургандарды сыдыра карап алып: «Менин энем менен бир туугандарым бул жерде олтургандар! 35 Анткени менин бир тууган ага-инилерим да, эже-карындаштарым да, энем да Кудайдын каалоосун аткаргандар болот.»

(Толук версиясы:  pdf doc)
4-7-баптар   8-11-баптар  12-16-баптар 

      РЕСУРСТАР
      Жараткан Кудай ким?
      Иса Машаяк ким?
      Ким мени куткарат?

      Audio
      Photo
      Video
      Кыргызча Библия
      Библия на русском
      Download Bible
      Пайдалуу кеңештер
      Суроо-жооптор
      Глoссарий
           


© 2010 Bishkek, Kyrgyzstan

Hosted by uCoz